52. Ögg Temel Eğitim Sınav Soruları ve Cevapları Online

Soruları Çözmeye Başlayabilirsiniz..

Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi el tipi metal arama detektörleri ile tespit edilemez?

Soru 2. Kapı tipi metal arama detektöründen geçiş yapacak olan iki şahıs arasındaki konum ne olmalıdır?

Soru 3. Kapı tipi metal detektörüyle ilgili olarak uluslararası standartlar aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4. X-ray cihazlarında konveyöre bırakılan bagajlardan mesafe aralığı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi fiziki güvenlik sistemlerinden olan çember engellerden değildir?

Soru 6. İnsan haklarını ilgilendiren normların doğru sıralaması aşağıdakilerin hangisidir?

Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi temel hak ve özgürlüklerin niteliklerinden değildir?

Soru 8. Anayasaya göre temel hak ve özgürlüklerin tasnifi nasıldır?

Soru 9. 5188 sayılı yasayla özel güvenlik görevlilerine tanınan yetkiler, kişilerin hangi özel hak ve hürriyetlerini sınırlandırır?

Soru 10. Türkiye’de modern özel güvenlik hizmetleri ilk kez hangi kanunla kurulmuştur?

Soru 11. Ahmet Ziraat Bankasında memur statüsünde, Ayşe ise İş Bankasında işçi statüsünde özel güvenlik görevlisi olarak çalışmaktadırlar. İşverenleriyle aralarında özlük hakları konusunda ihtilaf çıkmıştır. Bu konuyla ilgili olarak hangi mahkemeye/kuruma dava açmaları gerekir?

Soru 12. İşveren fabrikasında kendi bünyesindeki özel güvenlik biriminde bulunan iki özel güvenlik görevlisinin yanına ilave olarak, bir özel güvenlik şirketinden de beş özel güvenlik görevlisini hizmet satın almak suretiyle çalıştırmak istiyor. Böyle bir durumun mümkün olup olamayacağı ile ilgili aşağıdaki önermelerden hangisi doğrudur?

Soru 13. Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı yasa kapsamında değildir?

Soru 14.  14 ve 15’inci soruları aşağıdaki örnek olaya göre cevaplayınız; Alışveriş merkezinde özel güvenlik görevlisi olan Bekir, önleme aramasına tabi olmak istemeyen ve içeri girmekten vazgeçerek geri dönen Cevdet’in kafasına vurmuş ve yaralamıştır. Bu durumda;

14.Cevdet’in aşağıda belirtilen hangi hakkı ihlal edilmiştir?

Soru 15. Özel güvenlik görevlisi Bekir aşağıda belirtilenlerden hangi durumla karşılaşır?

Soru 16. Hem genel kolluğun, hem de özel güvenliğin önleyici ve adli olmak üzere iki tür yetkisi vardır. Bu iki yetkiyi ayıran temel kıstas aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 17. Özel güvenlik görevlisinin aşağıda belirtilen yetkilerden hangi yetkisi yoktur?

Soru 18. “Kanuna aykırı olarak elde edilmiş belgeler delil olarak kabul edilemez” cümlesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 19. Polis aşağıda belirtilen yerlerden hangisinde önleme araması yapamaz?

Soru 20. Stadyumda güvenlik kameraları ve anons sisteminin bulunduğu Kontrol Odasında aşağıda belirtilenlerden hangisi bulunamaz?

Soru 21. Aşağıdaki yetkiler zaman bakımından (önce ve sonra olacak şekilde) sıralanmıştır. Kurula uymayan seçenek hangisidir?

Soru 22. Zor kullanma yetkisi için aşağıda belirtilenlerden hangisi doğru değildir?

Soru 23. Polisin silah kullanma yetkisi ile özel güvenlik görevlilerinin silah kullanma yetkisi arasında ne fark vardır?

Soru 24. Zor kullanma yetkisi veren hallere ne ad verilir?

Soru 25. “Bir kişiye karşı insan onuruyla bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal yönden acı çekmesine, algılama veya irade yeteneğinin etkilenmesine, aşağılanmasına yol açacak davranışlar” Bu önermede belirtilen hangi suçun tanımıdır?

Soru 26. Aşağıdakilerden hangisi kişi koruma görevinin aşamalarından değildir?

Soru 27. Kapsamlı bir koruma düzeninde aşağıdakilerden hangi ekip bulunmaz?

Soru 28. Aşağıdakilerden hangisi destek ekiplerinden değildir?

Soru 29. Kişi koruma düzeninde önemli kişiye en yakın görev yapması gereken ekip aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 30. Aşağıdakilerden hangisi koruma Amirinin özelliklerindendir?

Soru 31. Aşağıdakilerden hangisi öncü ekibin görevlerinden değildir?

Soru 32. “Bu çember il savunma hattıdır. Gelebilecek olan saldırılar ilk olarak bu çemberde durdurulmaya çalışılır. Kontrol noktasında geçme yetkisi olan personelin isim listesi bulunmalıdır ve bu listeye göre geçişlere izin verilmelidir.” Yukarıda koruma çemberlerinden hangisinin özellikleri verilmiştir?

Soru 33. Aşağıdakilerden hangisi motorize koruma ekibini oluşturan araçlardan değildir?

Soru 34. Bir kişiyle koruma düzeninde refakat korumasıdır. Bu düzende Koruma amiri korunan kişinin neresinde durur?

Soru 35. Birbirleriyle etkileşim halinde olan ve ortak bir amacı gerçekleştirmek için biraraya gelen, enaz iki kişiden oluşan topluluklara ne ad verilir?

Soru 36. Aşağıdakilerden hangisi grubun özelliklerinden değildir?

Soru 37. Toplantı ve gösteri yürüyüşünün yapılacağı yer ve güzergah, aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir?

Soru 38. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Göre kapalı yerlerdeki toplantılar ne zamana kadar devam edebilir?

Soru 39. Aşağıdakilerden hangisi ikincil(Temel olmayan) toplumsal bir gruba örnek olabilir?

Soru 40. Aşağıdakilerden hangisi birincil (Temel) toplumsal bir gruba örnek olabilir?

Soru 41. Bir grup içerisindeki bireylerin ilişkilerini, grubun oluşumunu, işleyişini, grubun varlığı için gerekli olan güç ve enerjiyi ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 42. Belirli bir toprak parçası üzerinde yaşayan ya da ortak bir amacı gerçekleştirmeye çalışan,kendisine has dili,dini,kültürü,tarihi olan,aralarında birtakım görev ve sorumlulukları bulunan bireylerin oluşturduğu topluluğa ne ad verilir?

Soru 43. İnsanların ve hayvanların gözlenebilen veya ölçülebilen hareketlerine ne ad verilir?

Soru 44. Bireyin grup ya da kalabalık içerisinde kendi inisiyatifi ile düşünememesi kendi kendisine karar verememesi durumunu aşağıdaki kavramlardan hangisi ifade edebilir?

Soru 45. Olay mahallinde, hastanın durumunun daha da kötüleşmesini engellemek amacıyla ilaçsız olarak yapılan müdahaleye ne ad verilir?

Soru 46. Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın öncelikli amaçlarından birisidir?

Soru 47. Acil tedavi ve ilkyardımla ilgili hangisi doğrudur?

Soru 48. Olay yeri güvenliği sağlanırken yapılması yanlış olan hangisidir?

Soru 49. Hangisi vücudu oluşturan sistemlerden birisi değildir?

Soru 50. Hasta yaralının değerlendirilmesinde hangi işlemler yapılmalıdır?

Soru 51. Bilinci olmayan kazazedede hangi uygulama yanlıştır?

Soru 52. Solunum yolu kısmi olarak tıkanmış bir kişide aşağıdakilerden hangisi görülür?

Soru 53. Bilinci kapalı olan kazazedede hava yolu nasıl açılır?

Soru 54. Solunumun olup olmadığı nasıl değerlendirilir?

Soru 55. Türkiye uyuşturucu kaçakçılığına .........................suçu olarak bakmaktadır. Boşluğa gelecek doğru ifade hangisidir?

Soru 56. Aşağıdaki özelliklerden hangisi Kokain kullanan kişilerin tanınmasında görülen belirtilerden değildir?

Soru 57. Yangın söndürme usullerinden olan boğma yönteminin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 58. Döküldüğü veya sızdığı zaman kapalı alanlarda patlama ve açık alanlarda da parlama tehlikesi yaratan yanıcı madde hangisidir?

Soru 59. Yanmakta olan çok katlı bir binada aşağıdaki işlevlerden hangisini yapmak risklidir?

Soru 60. Hangi yangın türünde köpük ve su kesinlikle kullanılmaz?

Soru 61. Kapalı alanlarda Doğalgaz kaçağında gaz nerede birikir?

Soru 62. Deprem anında dışarda iseniz alacağınız tedbirler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Soru 63. Aşağıdakilerden hangisi söndürme maddesi değildir?

Soru 64. Deprem sırasında market veya alışveriş merkezinde olunduğu zaman yapılacak işlerden aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 65. Özel güvenlik personeli ile genel kolluk personeli görevlerini yerine getirirken kullanabilecekleri yetkileri bakımından aşağıdakilerden hangisi ortak yetki alanına giremez?

Soru 66. .…….., il ve ilçe sınırları içerisinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir. Yukarıdaki cümlede boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Soru 67. Özel güvenlik görevlisinin Polise karşı davranışlarından hangisi doğru değildir?

Soru 68. Genel ve özel kolluk arasındaki ilişkileri bakımından hangisi doğrudur?

Soru 69. Aktif dinleme nedir?

Soru 70. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin ideal bir tanımı olamaz?

Soru 71. Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin başarılı şekilde ilerlemesine engel olur?

Soru 72. Aşağıdakilerden hangisi sözsüz iletişimde mesaj iletmek için kullanılan araçlardan biri değildir?

Soru 73. Sözlü iletişimin en önemli unsuru nedir?

Soru 74. Aşağıdakilerden hangisi başarılı bir iletişim sürecinin temel esaslarından biri değildir?

Soru 75. Özel güvenlik görevlisinin hangi niteliğinin ikna gücünün yüksek olmasına etkisi yoktur?

Soru 76. İyi bir dinleyici olmanın şartlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 77. “Düşünmeden konuşmanın cezası sonradan düşünmeye mahkûm olmaktır.” Bu Latin atasözünde aşağıdakilerden hangisine dikkat çekilmektedir?

Soru 78. Jestler iletişimde neden önemlidir?

Soru 79. Aşağıdaki ifadelerden hangisi özel güvenlik görevlisine sorun çıkaran bir kişi karşısında problemin çözülmesine empatik yaklaşım gereğince katkıda bulunabilir?

Soru 80. Bir özel güvenlik görevlisi kendisinden karşılanması mümkün olmayan bir istekte bulunan bir kişiye nasıl karşılık verirse uygun bir davranış sergilemiş olur?

Soru 81. Aşağıdakilerden hangisi ilk ekibin temel görevlerinden değildir?

Soru 82. Özel güvenlik görevlisi Ali görevli olduğu endüstriyel tesiste devriye atarken tespit etmiş olduğu aydınlatma problemini raporla ilgililere bildirmiş ve problem çözülmüştür. Bu durum Ali’nin hangi görevleri içerisinde değerlendirilir?

Soru 83. Şahsın değişmeyen, benzemeyen ve belirleyici özelliklerinden faydalanarak, olay mağduru veya tanıkları ile yapılan mülakatta şüpheli profilinin belirlenmesi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 84. Aşağıdakilerden hangisinin doğrudan veya dolaylı olarak biyolojik delil olma ihtimali yoktur?

Soru 85. Kontrol noktası görevlisi, elektronik cihazlarla yaptığı kontrol esnasında, ruhsatsız bir silaha rastladığı zaman ne yapmalıdır?

Soru 86. Alışveriş merkezinde görev yapan özel güvenlik görevlisi Filiz görevli olduğu esnada içinde yüklü miktarda para bulunan bir cüzdan bulmuştur. İzlemesi gereken en doğru yol aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 87. Özel güvenlik görevlisi Fatma görevli olduğu alışveriş merkezinde akli dengesi yerinde olmayan bir kişinin kendi kendisine ve etrafına zarar verdiğini görmüş ve kişiye müdahale ederek kontrol altına almış kişinin özgürlüğünü fiilen geçici olarak kısıtlamıştır. Fatma hangi yetkisini kullanmıştır?

Soru 88. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi için arama kuralları bakımından yanlıştır?

Soru 89. Aşağıdakilerden hangileri özel güvenlik görevlilerinin kaba üst araması yapabilecekleri yerlerdendir?
 I-Hastaneler
 II-Havaalanları
 III-Spor müsabakaları
IV-Parklar
 V-Alışveriş Merkezleri
VI-Barajlar

Soru 90. Ana giriş kontrol noktasında en az 2(iki) kişi olması tavsiye edilen personel hangisidir?

Soru 91. Özel güvenlik personeli görev alanı içerisinde bir araçtan şüphelenildiğinde aşağıdaki hareket tarzlarından hangisini yapmamalıdır?

Soru 92. Havaalanları girişlerinde görev yapan özel güvenlik görevlileri hangi görevi yerine getirmektedir?

Soru 93. Özel güvenlik görevlisi açısından aşağıdaki elde edilen delillerden hangisi kanuna aykırı elde edilmiş delil niteliğindedir?

Soru 94. 5188 s.k. md.7’de özel güvenlik görevlilerinin aşağıdaki hangi yerlerde kimlik sorma yetkileri açıkça belirtilmemiştir?

Soru 95. “Suçüstü” halinde yakalamayı aşağıdakilerden hangileri yapabilir? I-Polis II-Özel güvenlik III-Mağdur IV-Görev alanı ve süresi dışında özel güvenlik

Soru 96. 5188 s.k. md.7’ye göre aşağıdaki hangi durumda özel güvenlik görevlisi hâkim kararı olmadan görev bölgesinde bulunan konuta girmeye yetkili değildir?

Soru 97. Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmada dikkat edilecek hususlardan değildir?

Soru 98. Kontrol noktasından geçen ziyaretçiler için aşağıdaki belirtilen uygulamalardan hangisi yanlıştır?

Soru 99. Büyük bir parkta görevli olan özel güvenlik görevlisi Yalçın parkın içerisinde garip hareketler yapan bir şahıs görür. Şahsın yanına gittiğinde akli dengesinin yerinde olmadığını ve elinde Kırıkkale marka bir silah olduğunu fark eder. Silahı şahsın elinden zorla muhafaza altına alır. Şahsıda yakalayarak genel kolluğa haber verir. Burada silahı zorla muhafaza altına alma işlemine ne ad verilir?

Soru 100. Özel güvenlik görevlisi Hüseyin üniversitede gece vardiyasında bina içerisinde etrafı kontrol ederken elektrik kontağından çıkan kıvılcım neticesinde küçük çaplı bir yangın çıktığını görür. Hemen yangın söndürme cihazı ile müdahale eder ve durumu kontrol altına alır. Sabah bu durum ve olay hakkında üstlerini ve amirlerini bir yazı ile bilgilendirir. Bu yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?

User Details