55. ÖG Temel Eğitim Sınavı Soruları ve Cevapları

Soru 1.  ÖGG İbrahim’in kurumun kontrol noktasından geçen ziyaretçiler için yaptığı hangi uygulama doğru değildir?

Soru 2. ÖGG Aytekin’in tesis girişinde personel kontrolünde yapması ve dikkat etmesi gereken hususlardan doğru olanı değildir?

Soru 3. Devriye ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

Soru 4. Devriyenin hizmet çeşidi, görev yapılan bölgenin özelliklerine göre farklılık gösterir. Aşağıda yerine getirme şekline göre gruplandırılarak verilen devriye çeşitlerinden hangisi doğrudur?

Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde yaygın olarak kullanılan devriyelerden değildir?

Soru 6.  Aşağıda belirtilen yer ve şartlardan hangisi Nokta kurulması için doğru değildir?

Soru 7. ÖGG Murat ve Hakan devriye görevini yaparken adli görevleri ile ilgili bilgilerden hangisi doğru değildir?

Soru 8. Fiziki güvenlik tedbirleri ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

Soru 9.  Katı, sıvı, gaz halindeki patlayıcı maddelerin reaksiyon ve şok etkisiyle meydana gelen yüksek derecede ısı, ses, gaz ve basınç meydana gelerek hava içerisinde aniden ve şiddetle yayılması olayına ne denir?

Soru 10. Bir bomba mekanizmasının olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 11. Ceza Muhakemesi Kanununda yapılan değişiklikle (Md:81) kaç yıl veya daha fazla hapis cezasını gerektiren durumlarda fiziki kimliğin tespiti için eşgal tanımlaması yapılmaktadır?

Soru 12. Aşağıdakilerden hangisinin bir tutanak tanzimindeki genel plan içerisinde yer almaz?

Soru 13.  Aşağıdakilerden hangisi "konusuna göre" rapor çeşitleri arasında yer almaz?

Soru 14. Teröristlerin hedeflerine ulaşmak için eylemlerinde çoğu kez bomba kullanmadaki tercih nedenleri ile ilgili hangisi doğrudur? I Bombalı eylemlerde etkinliğin kesin olması II Bomba yapımında kullanılan malzemelerin çoğunun piyasadan kolaylıkla temin edilebilmesi III Kalabalık bir yerde bile olsa sadece hedef alınan kişiye karşı etkili olması IV Eylemi gerçekleştiren kişiye kaçması için zaman kazandırmış olması

Soru 15. ÖGG Fikret’in eşkal belirlerken İnsanlarda kısa sürede değişmeyen nitelikler ile ilgili olarak hangi düşüncesi doğru değildir?

Soru 16. Emniyet Birimlerinde Eşkâl Tanımı bulunmayan suçla ilgili hangisi doğrudur?

Soru 17. Aşağıdakilerden hangisi öncü çalışmasında araştırılması gereken hususlardan değildir?

Soru 18. ÖGG tarafından bir suçlu ile muhatap veya bir suça tanık olunduğunda hareket tarzı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

Soru 19.  “Kamu güvenliğini sağlamak ve korumakla görevlendirilen kolluk kuvvetlerinin görevleri sırasında gördükleri ve işittiklerini tespit etmek gerektiğinde yasal işleme konu olmak amacıyla düzenledikleri ve imzaladıkları resmi belgeye” ne denir?

Soru 20. İşlenmediğini bildiği bir suçu, yetkili makamlara işlenmiş gibi ihbar eden ya da işlenmeyen bir suçun delil ve emarelerini soruşturma yapılmasını sağlayacak biçimde uyduran kimseye” kaç yıla kadar hapis cezası verilir?

Soru 21. Yaya koruma esnasında saat 09:00 istikametinden bir saldırı gerçekleĢir ise koruma personeli korunan kiĢiyi hangi saat istikametine doğru kaçırmalıdır?

Soru 22.  "Resmi makamlarca verilen görev ile ilgili veya görevli olduğu yer ve zaman içinde görevi ile ilgili öğrendiği bilgi, müdahale ettiği olay, veya meydana gelmiş olaya ait öğrenmiş olduğu bilgileri, görevin yerine getirilmesiyle ilgili, görevlendiren sorumlu olduğu makamları bilgilendirmesi amacıyla hazırlanan yazıya " ne denir?

Soru 23. Korunan kiĢiye bir saldırı gerçekleĢtiğinde koruma personelinin yapacağı iĢler öncelik sırasına göre nasıl olmalıdır? I- Saldırı etkisiz hale getirilir II- Korunan kiĢiye kalkan olunur III-Korunan kiĢi uzaklaĢtırılır

Soru 24. AĢağıdakilerden hangisi Boğma noktası olarak değerlendirilebilir? I- Köprüler II- Trafik lambaları III-Otobanlar IV-Ġkametgâh giriĢ ve çıkıĢları

Soru 25. Refakat koruması olarak adlandırılan koruma düzeni aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 26. Kişi koruma görevi yerine getirilirken tehlike anında aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

Soru 27. Çoklu koruma düzenlerinde koruma amirinin tehlike anında öncelikli görevi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 28.  Yaya korumada dikkat edilecek hususlarda aşağıdakilerden hangisi yanlış olan seçenektir?

Soru 29. Aşağıdakilerden hangisi temel yaşam desteği uygulamalarından olan hava yolu açıklığı sağlama ile uyumludur?

Soru 30.  Kişi korumada araçlı koruma konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 31. Aşağıdakilerden hangisinde, kurtarıcı yalnız ise temel yaşam desteği uygulamadan 112’yi aramalıdır?

Soru 32.  Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın temel uygulamalarından olan koruma ile uyumlu değildir?

Soru 33.  Aşağıdakilerden hangisi, kafatası ve omurga yaralanmalarında ilkyardım için doğrudur?

Soru 34. Aşağıdakilerden hangisi, donmada ilkyardım için doğru değildir?

Soru 35. Aşağıdakilerden hangisi, kimyasal yanıklarda ilkyardım uygulaması olamaz?

Soru 36. Aşağıdakilerden hangisi burkulmada ilkyardım için yanlıştır?

Soru 37. Aşağıdakilerden hangisi, çıkıkta ilkyardım için doğrudur?

Soru 38. Aşağıdakilerden hangisi, solunum yolu ile zehirlenmelerde ilkyardım uygulamasıdır?

Soru 39. Aşağıdakilerden hangisi, hayvan ısırmalarındaki ilkyardımın kapsamında değildir?

Soru 40. Karşımızdaki kişiyi savunma pozisyonuna yönlendirmeyen bir diyalog tarzı, etkili ve verimli iletişimde önemli bir prensiptir. Muhatabın davranışından daha çok kişiliğine yapılan eleştiriler kişiyi kırabilir ve iletişimi de engeller. Bu durumdaki bir kişi egosuna bir saldırı olduğunu hissederek savunma pozisyonuna girer. Buna göre etkili ve verimli bir iletişimde kullanılması gereken dil aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

Soru 41.  Sesin niteliği yani ses tonu, sesin hızı ve şiddeti, kelime vurguları, duraksamalar gibi iletiĢimde kullandığımız faktörlere genel anlamda ne ad verilir?

Soru 42. „Konuşurken dilin sürçmesi, sesin titremesi‟ gibi durumlara iletişimde ne ad verilir?

Soru 43.  Genellikle verilen mesajlardan sonra “anlaĢıldı” Ģeklinde tasdik, zincirleme iletiĢim sürecinde mesaj bozulumunu engellenmek içindir. ĠletiĢim sisteminde bu durum hangi kavram ile anlatılır?

Soru 44. Bazen karŞımızdaki kiŞi dıŞ görünüŞüyle dinliyormuŞ gibi durur, fakat iç dünyasında bambaĢka bir yerdedir. Böyle bir dinleme durumu iletiŞimde aŞağıdakilerden hangi kavrama aittir?

Soru 45.  „Düşündüğünüz ve söylemek istediğiniz; söylediğinizi sandığınız ve söylediğiniz, karşınızdakinin duymak istediği ve duyduğu; anlamak istediği ve anladığını sandığı ve anladığı…arasında farklar vardır. Dolayısıyla insanların birbirini yanlış anlaması için en az dokuz ihtimal vardır‟ Sylwiane Herpin‟in söylediği bu söz ile ne anlatılmak istenmektedir?

Soru 46. Aşağıdakilerden hangisinde en etkin iletişim gerçekleşir?

Soru 47. İletişim kavramıyla ilgili olarak aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?

Soru 48. Kişinin kendi ilgi alanından vazgeçmesi ya da ona geçici olarak ara vermesi, konuşmacının dünyasına girmesi, kendini onun yerine koyup dünyaya onun gözüyle bakması nasıl bir dinleme şeklidir?

Soru 49. Aşağıdakilerden hangisi iletişim engellerine sebep olan faktörlerden biri değildir?

Soru 50. Yüz yüze iletişimin diğer iletişim biçimlerine göre daha etkili olmasının sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 51. Bir iletişimde etkili dinlemeye engel olabilecek davranış şekli aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 52.  Aşağıdakilerden hangisi İtfaiye teşkillerinden değildir?

Soru 53. Aşağıdakilerden hangisi yangın sebeplerindendir?

Soru 54. Paratoner sistemleri aŞağıdakilerden hangisinden dolayı yangın çıkmasına engel olmayı amaçlar?

Soru 55. Aşağıdakilerden hangisi akaryakıt yangınlarında etkili bir söndürme sağlayamayan bir söndürme maddesidir?

Soru 56. Doğal gaz kaçağı anında hangi hareket tarzı yanlıştır?

Soru 57. Sel sırasında aşağıdakilerden hangisi yanlış hareket tarzıdır?

Soru 58.  Aşağıdakilerden hangisi özellikle kapalı kap veya tanklardaki akaryakıt yangınlarında en etkili söndürme maddesidir?

Soru 59. Taşınabilir (12 Kg dan hafif olanlar) yangın söndürme cihazlarının duvara montaj yüksekliği aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

Soru 60. Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun‟un çıkış amacını en iyi hangisi açıklar?

Soru 61. Özel güvenlik hizmetlerinin mahiyetini aşağıdakilerden hangisi en iyi açıklar?

Soru 62. mağazalar zinciri çalışan personelinin fazlalığı ve sermayesinin risk altında olduğunu düşünerek silahla korunmasını kararlaştırmıştır. Bunun için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

Soru 63. Özel Güvenlik Komisyonunda aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Soru 64. Özel Güvenlik Komisyonu nasıl karar alacağı ile ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?

Soru 65. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi olacaklarda aranan şartlardan değildir?

Soru 66.  Aşağıdaki görevlerden hangisi Özel Güvenlik Komisyonunun görevleri arasında sayılamaz?

Soru 67. Hangi koruma ve güvenlik hizmeti için ne miktar ve özellikte silah bulundurulabileceğini kim belirler?

Soru 68. Silahlı olarak görev yapacak özel güvenlik görevlilerinin kaç yaşını doldurmaları gerekmektedir?

Soru 69. Şirketlerine getirdiği yükümlülük nedir?

Soru 70. Görev alanında işlenen bir suçun delillerini muhafaza eden özel güvenlik görevlisi hangi görevini yapmıştır?

Soru 71.  Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin yerine getirebileceği bir görevdir?

Soru 72.  Özel güvenlik izni verilen kişilerde veya yerlerde istihdam edilen özel güvenlik personelinin listesi Valiliğe kaç gün içinde verilmesi gerekmektedir?

Soru 73. Ali isimli özel güvenlik görevlisi, görevli olduğu sitenin zemin katında bir şüpheli araç görmüştür. Bu araçla ilgili Ali‟nin davranış tarzına ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

Soru 74. 5188 sayılı Kanuna göre; özel güvenlik görevlileri aşağıdakilerden hangisi bakımından yakalama tedbirine başvuramaz?

Soru 75. Özel güvenlik şirketleri, koruma ve güvenlik hizmeti verebilmek için faaliyet izni almak zorundadırlar. Bu faaliyet izni nereden alınır?

Soru 76.  Özel güvenlik görevlilerinin kontrol yetkileri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Soru 77.  5188 sayılı Kanunun verdiği yetkiye göre; özel güvenlik görevlisi koruduğu alanlara girmek isteyenlerin üstünü arayabilir, eşyalarını x-ray cihazı ile kontrol edebilir ve kimlik sorabilir. Bu alana girmek isteyen bir şahıs kendisini ve eşyasını aratmak istemez ise ne yapılır?

Soru 78. Yabancı bir şirketin Türkiye‟de özel güvenlik hizmeti verebilmesi hangi esasa tabidir?

Soru 79. Aşağıdakilerden hangisi sentetik uyuşturucuların özelliklerindendir?

Soru 80. 4857 Sayılı iş Kanununa göre işveren aşağıda yazılı hallerden hangisinde “haklı nedenle derhal fesih” hakkı yoktur?

Soru 81. 5188 sayılı kanunda özel güvenlik görevlilerinin genel kolluk emrine girmesini gerektiren şartlar oluştuğunda; özel güvenlik görevlileri, genel kolluk görevlilerinin …..…………………… emirlerini yerine getirmek zorundadır.‟ Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelemez?

Soru 82. Zor kullanma yetkisi için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

Soru 83. Polis ile özel güvenlik görevlilerinin silah kullanma yetkisi arasında ne fark vardır?

Soru 84. Aşağıdakilerden hangisi özel kolluk değildir?

Soru 85. Ülkemizde Sağlık Bakanlığınca sentetik uyarıcılar ve uyuşturucular için hangi reçete sistemi uygulanmaktadır.

Soru 86. Metal dedektörler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 87. I-Ġnorganik maddeler/ koyu mavi-siyah II-Organik maddeler / Turuncu-Sütlü yada koyu kahve III-Karışık malzemeler / Az yoğun maddeler ise yeşil IV-Kurşun ve Kristaller / fosforlu pembe - koyu siyah X-Ray cihazından geçen maddelerin ekran üzerinde göründükleri renklerle ilgili yukardakilerden hangisi/hangileri yanlıştır?

Soru 88. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Göre kapalı yerlerdeki toplantılar ne zamana kadar devam edebilir?

Soru 89. Dozimetre ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 90. Spor müsabakalarında hakemleri korumak için kullanılan düzen hangisidir?

Soru 91.  Aşağıdakilerden hangisi göz yaşartıcıların yayılma metotlarından değildir?

Soru 92. Stadyumda maç esnasında fanatik bir taraftarın hakeme, futbolculara küfür etmesi durumunda; maçta görevli özel güvenlik görevlisi hangi davranışı yapmalıdır?

Soru 93. Türkçemizdeki “Kol kırılır yen içinde kalır.‟‟ deyimi gruplarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini ifade etmek için kullanılır?

Soru 94. 2911 Sayılı Toplantı Ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa aykırı hareket ederek üniversitede protesto eylemi başlatıp kurumun binalarını tahrip edip rektörlük binasını işgal etmek isteyen öğrenci kalabalığına karı rektörlük binasını korumakla görevli özel güvenlik görevlileri aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

Soru 95. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylara müdahalede güvenlik görevlilerinin uygulamada göz önünde bulundurması gereken genel ilkelerden değildir?

Soru 96. Aşağıdakilerden hangisi kalabalıktakilere hakim olan psikolojik özelliklerden değildir?

Soru 97. Özel güvenlik görevlisi copla etkisiz hale getirmek istediği kişinin vücudunda hangi bölgelere vuruş yapabilir?

Soru 98. X-Ray cihazında kontrol edilecek paket ve bavullar taşıma bandına konulurken aralarında en az olması gereken mesafe aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Soru 99. Bir grup içerisindeki bireylerin ilişkilerini, grubun oluşumunu, işleyişini, grubun varlığı için gerekli olan güç ve enerjiyi ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 100.  Aşağıdakilerden hangisi elektronik güvenlik tedbirlerinden olan CCTV‟nin (Kapalı devre TV sistemi) kullanım amaçlarından birisi olabilir?

User Details