57. ÖG (Ögg) Sınav Soru ve Cevapları

Soruları Çözmeye Başlayabilirsiniz..

Soru 1. Genel kolluk ile özel güvenlik birimleri birçok alanda birlikte görev yapabilmektedirler. Aşağıdakilerden hangisi birlikte görev yapılabilecek alanlardan değildir?

Soru 2. Özel güvenlik görevlisi tarafından yakalanan ruhsatsız silah ile ilgili tanzim edilecek tutanakta aşağıdakilerden hangisinin yazılmasına gerek yoktur?

Soru 3. ÖGG tarafından bir suçlu ile muhatap veya bir suça tanık olunduğunda hareket tarzı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

Soru 4. Görev, yetki ve haklar açısından polis memuru ile özel güvenlik görevlisi arasındaki fark hangi şıkta belirtilmiştir?

Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi burkulmada ilkyardım için yanlıştır?

Soru 6. Özel güvenlik görevlilerinin görev alanları aşağıdakilerden hangisi tarafından genişletilebilir?

Soru 7.  Genellikle verilen mesajlardan sonra “anlaĢıldı” Ģeklinde tasdik, zincirleme iletiĢim sürecinde mesaj bozulumunu engellenmek içindir. ĠletiĢim sisteminde bu durum hangi kavram ile anlatılır?

Soru 8. Suikaste uğrama riski en az olan kişiler aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 9. Sel sırasında aşağıdakilerden hangisi yanlış hareket tarzıdır?

Soru 10. Korunan kişilere karşı saldırıların en az olduğu yer aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 11. mağazalar zinciri çalışan personelinin fazlalığı ve sermayesinin risk altında olduğunu düşünerek silahla korunmasını kararlaştırmıştır. Bunun için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

Soru 12. Aşağıdaki maddelerden hangisi intihar bombacısının özelliklerinden değildir?

Soru 13.  Özel güvenlik görevlilerinin kontrol yetkileri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Soru 14. Yakın koruma hizmetlerini ifa ederken aşağıdaki maddelerden hangisi göz önünde bulundurulmaz?

Soru 15. Ülkemizde Sağlık Bakanlığınca sentetik uyarıcılar ve uyuşturucular için hangi reçete sistemi uygulanmaktadır.

Soru 16. Aşağıdakilerden hangisi yakın koruma görevi yapan özel güvenlik görevlilerinin kullandığı ekipmanlardan değildir?

Soru 17. Aşağıdaki maddelerden hangisi dost olmayan kalabalıkların özelliklerinden değildir?

Soru 18. Aşağıdakilerden hangisi yakın koruma görevi yapan özel güvenlik görevlilerinin asansörde uyacakları kurallardan değildir?

Soru 19.  Aşağıdakilerden hangisi seyyar fiziki güvenlik engellerinden değildir?

Soru 20. Yakın koruma görevi ifa eden özel güvenlik görevlilerin standart yürüyüş düzenleri vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu yürüyüş düzenlerinden değildir?

Soru 21.  Aşağıdaki ifadelerden hangisi devriyenin temel amaç ve fonksiyonları açısından yanlış bir ifadedir?

Soru 22. Aşağıdakilerden hangisi olay yeri ve maddi suç delillerinin güvenliğini etkileyen faktörlerden değildir?

Soru 23. Bir özel güvenlik görevlisinin buluntu eşyanın sahibi olduğunu iddia eden kişiye aşağıdakilerden hangisini sorması anlamlı değildir?

Soru 24. Aşağıdakilerden hangisi olay yeri ve maddi suç delillerinin güvenliğini etkileyen faktörlerden değildir?

Soru 25.  Aşağıdakilerden hangisi havaalanlarında yapılan önleme aramalarında aranması özel hükme bağlı olan kişidir?

Soru 26. Aşağıdakilerden hangisi nokta görevi yerine getiren özel güvenlik görevlisinin görevleri içerisinde sayılamaz?

Soru 27. Özel güvenlik görevlisi eşkâl tespiti hususunda nelere dikkat etmelidir?

Soru 28.  Aşağıdakilerden hangisi kimyasal delildir?

Soru 29. Özel güvenlik görevlisi Ahmet, görevli olduğu Atatürk barajında devriye atarken tespit etmiş olduğu fiziki engellerdeki bozulmaları raporla üstlerine bildirmiş ve tamirat yapılmasını sağlamıştır. Bu durum Ahmet’in hangi görevleri içerisinde değerlendirilir?

Soru 30.  Belli bir konuyu başkalarına aktarıp benimsetmek ve ilgilerini kazanmak için yapılan konuşmalara ne ad verilir?

Soru 31.  Aşağıdakilerden hangisi ana giriş kontrol noktasında bulunması gereken özelliklerden değildir?

Soru 32. İnsanların ve hayvanların gözlenebilen veya herhangi bir yolla ölçülebilen hareketlerine ne ad verilir?

Soru 33.  Aşağıdaki ifadelerden hangisi özel güvenlik görevlisinin yazmış olduğu rapor ile ilgili doğru bir bilgidir?

Soru 34. Aşağıdakilerden hangisinde özel güvenlik görevlileri adli amaçlı kimlik sorma yetkisine sahiptir?

Soru 35.  Özel güvenlik görevlisi Fatih, görevli olduğu üniversitede akli dengesi yerinde olmayan bir kişinin kendi kendisine ve etrafına zarar verdiğini görmüş ve kişiye müdahale ederek kontrol altına almış, kişinin özgürlüğünü fiilen geçici olarak kısıtlamıştır. Fatih hangi yetkisini kullanmıştır?

Soru 36. Stadyumda genel kolluğun gözetimi ve denetiminde seyircilerin kaba üst aramasını yapan özel güvenlik görevlisi hangi görevi yerine getirmiştir?

Soru 37. Aşağıdakilerden hangisi yaya devriyenin dezavantajlarından değildir?

Soru 38.  Aşağıdakilerden hangisinin hem fiziki güvenlik tedbiri, hem de elektronik güvenlik tedbiri olarak örnekleri mevcuttur?

Soru 39.  Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin insan hakları ihlallerinden sayılmaktadır? I-Haksız üst arama II-Konut dokunulmazlığı ihlali III-Zor kullanma sınırının aşılması IV-Görevi ihmal

Soru 40. Aşağıdakilerden hangileri özel güvenlik görevlilerinin önleme amaçlı yakalama yetkilerindendir? I-Hırsızlık yapıldığı esnada hırsız kaçarken yapılan yakalama II-Olay yerini ve delilleri muhafaza esnasında gerçekleşen yakalama III-Kişinin sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korumak amacıyla yakalama IV-Gasp yapıldığı esnada gaspçı kaçarken yapılan yakalama

Soru 41.  Genel kolluk, bir suç şüphesi üzerine özel güvenlik görevlisini hangi şartlarda arayabilir?

Soru 42. Özel güvenlik görevlisi, görev alanında çocuklara ve beden veya akıl hastalığı nedeniyle kendilerini idareden aciz bulunanlara karşı işlenen suçlarda ne zaman müdahale edebilir?

Soru 43.  Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yakalama nedenlerinden değildir?

Soru 44.  Özel Güvenlik Şirketinde çalışan bir özel güvenlik görevlisi, kendisine verilen disiplin cezasına karşı nereye başvurabilir?

Soru 45. Bir kamu kurumu bünyesindeki özel güvenlik biriminde çalışan özel güvenlik görevlisi kendisine verilen disiplin cezasına karşı nereye başvurabilir?

Soru 46. Kamu kurum ve kuruluşlarında 5188 sayılı kanunda yazılı görevlerini yerine getirirken yaralanan, sakatlanan özel güvenlik görevlilerine veya ölen özel güvenlik görevlilerinin kanuni mirasçılarına hangi kanun gereğince tazminat ödenir?

Soru 47. Hırsızlık şüphesiyle yakaladıkları kişiyi, polise haber vermeden sabaha kadar tutan Özel Güvenlik Görevlisi hangi suçu işlemiştir?

Soru 48. Şüpheli bir paket veya çanta görüldüğünde hareket tarzı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

Soru 49.  Özel güvenlik görevlisi yakalamadan sonra hangi eylemi yapamaz?

Soru 50.  Büyükten küçüğe doğru mevzuat sıralaması nasıl olmalıdır?

Soru 51. Bir mal veya eşya üzerinde zilyede ait olan tasarruf yetkisinin kamu gücü kullanılarak kaldırılmasına ne denir?

Soru 52.  Aşağıda belirtilen yetkilerden hangilerini özel güvenlik görevlileri kullanamaz? I-Tutuklama II-Kimlik Tespiti III-Konut Araması IV-Yakalama V-Üst ve Eşya Araması VI-Kimlik Sorma

Soru 53. Özel güvenlik görevlileri yetkilerini nerelerde kullanabilirler?

Soru 54. Özel güvenlik görevlisinin suçüstü yakaladığı kişilerle ilgili yapacağı işlem aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?

Soru 55.  Soruşturması ve kovuşturması şikâyete bağlı olan bir suçun çocuklara karşı işlenmekte olması halinde özel güvenlik görevlileri ne yapmalıdır?

Soru 56. Adli arama sonunda, aranan kişinin arama tutanağından bir suret talep etmesi halinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

Soru 57. 5188 Sayılı Kanun hükümlerine göre uygulanacak idari para cezasını veren makam aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 58. Özel güvenlik görevlisi kimlik sorma yetkisini aşağıdaki hangi yasadan alır?

Soru 59. 5188 sayılı kanuna göre faaliyet gösteren özel güvenlik eğitim kurumları hangi makamlar tarafından denetlenir?

Soru 60. Terk edilmiş bir eşyanın özel güvenlik görevlisi tarafından bulunduğu yerden alınarak emin bir yerde tutulmasına ne ad verilir?

Soru 61. Aşağıdakilerden hangisi iletişimi etkileyen faktörlerdendir?

Soru 62. Alıcının kaynağın mesajına verdiği yanıta ne denir?

Soru 63.  Mesajı kaynaktan alıcıya götüren öğe aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 64. Aşağıdakilerden hangisi feed – back ( yansıma)in özelliklerinden değildir?

Soru 65. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin özelliklerinden değildir?

Soru 66. Sözsüz iletişimde jest ve mimikler ne anlama gelir?

Soru 67. Sadece aileniz ve çok yakınlarınızın size yaklaşabildiği mesafeye ne denir?

Soru 68. Kişi içi iletişim nedir?

Soru 69. Aşağıdakilerden hangisi yüz yüze iletişimin özelliklerinden değildir?

Soru 70. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 71. X-Ray cihazları genel güvenlik sistemleri içerisinde hangi güvenlik sistemi kategorisinde yer almaktadır?

Soru 72. Renkli ekrana sahip X-Ray cihazlarında C-4 patlayıcı maddeler aşağıdaki renklerden hangisi ile tespit edilebilir?

Soru 73.  Demir, altın ve gümüş gibi metaller renkli ekrana sahip X-Ray cihazlarında hangi renk tespit edilebilir?

Soru 74. X-Ray cihazının bulunduğu ortamdaki radyasyon ölçümü aşağıdaki cihazlardan hangisi ile yapılır?

Soru 75. Aşağıdakilerden hangisi detektör çeşitlerinden değildir?

Soru 76. Aşağıdakilerden hangisi itfaiye teşkillerindendir?

Soru 77. Aşağıdakilerden hangisi yangında itfaiye teşkillerinin görevlerindendir?

Soru 78.  Denetlenemeyen ve zarar verir hale gelmiş olan yanma olayına ne denir?

Soru 79.  Aşağıdakilerden hangisi yangın sebeplerindendir?

Soru 80. İtfaiye teşkillerinde görevli personelin katılacağı eğitim ve tatbikatlar ne sıklıkta yapılır?

Soru 81. Aşağıdakilerden hangisi kapalı depo ve tanklarda çıkan akaryakıt yangınlarında en etkili söndürme maddesidir?

Soru 82.  Doğalgaz kaçağı anında ilk önce aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

Soru 83. Aşağıdakilerden hangisi, ilk yardım için doğrudur?

Soru 84. Aşağıdakilerden hangisi, ilkyardımcının müdahalesi ile ilgili olarak öncelikli değildir?

Soru 85.  Aşağıdakilerden hangisi, 112’nin aranması ile ilgili olarak yanlıştır?

Soru 86. Aşağıdakilerden hangisi, yaşam bulgusu değildir?

Soru 87.  Aşağıdakilerden hangisi, hayat kurtarma zincirinde ilk yardımcının görevidir?

Soru 88. Aşağıdakilerden hangisi, ilkyardımın ABC sindeki “A” yı anlatır?

Soru 89.  Aşağıdakilerden hangisi, bilinç değerlendirmesi ile ilgili olarak yanlıştır?

Soru 90. Aşağıdakilerden hangisi, dolaşım sistemine ait bir yapıdır?

Soru 91. Aşağıdakilerden hangisi, nabız alınması ile ilgili olarak yanlıştır?

Soru 92. Eroin maddesi üretiminde kullanılan ve olmazsa olmaz olan kontrole tabi ara kimyasal madde aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 93. MDMA olarak adlandırılan merkezi sinir sistemini hızlandıran ve genç nüfusu hedef alan sentetik uyuşturucu hap hangisidir?

Soru 94.  Bir grubun üyesi olan şahıslarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

Soru 95.  “Alanda Görüşme Duruşu” ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 96. Göz yaşartıcı gazın çözülmesi sonucu atıldığı alanda yoğun bir toz bulutu oluşturması ile yayılmasına ne ad verilir?

Soru 97.  Göz yaşartıcı gazların kullanım esasları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 98. Her yönden gelen tehlikelere karşı tedbir almak için toplumsal olaylara karşı toplu düzenlerden hangisi kullanılır?

Soru 99. Toplu hareketlere gerçekte katılmayıp bunlara sempati duyan, dışarıdan çığırtkanlıkla katkı sağlayan kişilere ne ad verilir?

Soru 100. Çarşı ve pazar yerlerindeki kalabalıklar ne tür kalabalıklardır?

User Details