63.Ögg Sınav soru ve cevapları Çöz

Soruları Çözmeye Başlayabilirsiniz..

Soru 1. T.C. 1982 Anayasası madde:15’e göre aşağıdakilerden hangisi temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının durdurulması sebeplerinden değildir?

Soru 2. T.C. 1982 Anayasası’nda temel hak ve özgürlükler; koruyucu, isteme ve katılma hakları şeklinde bir sınıflandırma yapılmıştır. Koruyucu haklar; kişinin hakları ve ödevleri başlığı altında sıralanmıştır. Aşağıdakilerden hangisi koruyucu haklardan değildir?

Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası madde:12’de belirtilen “Temel Hak ve Hürriyetlerin Nitelikleri”nden değildir?

Soru 4. Özel bir şirkette ÖGG olarak çalışan Fatih’e, işveren tarafından bir sebep gösterilmeden sözleşmesinin feshedildiği bildirilmiştir. 4857 Sayılı İş Kanunu’na (md:20) göre, feshin tebliği tarihinden itibaren iş mahkemesine kaç gün içerisinde dava açabilir?

Soru 5. 1982 Anayasasına göre temel hak ve hürriyetler aşağıdakilerden hangisi ile sınırlanabilir?

Soru 6. Özel bir şirkette ÖGG olarak çalışacak olan Bahadır, 4857 sayılı İş Kanunu’na (md:15) göre işverenle yazılı bir deneme süreli sözleşme imzalıyor. İşverenin memnuniyeti halinde çalışmaya devam edeceği bildiriliyor. Bu deneme süresi en çok kaç aydır?

Soru 7. Özel bir şirkette ÖGG olarak çalışacak olan Ahmet, 4857 sayılı İş Kanunu’na göre yazılı bir sözleşme hazırlamaya mecbur olmaları için iş süresinin en az ne kadar olmalıdır?

Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi kontrol noktası görevlisinin dikkat edeceği hususlar arasında yer almaz?

Soru 9. Özel bir şirkette ÖGG olarak çalışan Osman, 4857 sayılı İş Kanunu’na göre fazla mesai ücreti isteyebilmesi için bir haftada kaç saati aşan çalışma yapmalıdır?

Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi, 5188 sayılı ÖGHDKUİY Madde:16’ya göre ÖGG’nin suça el koyma yetkilerinden değildir?

Soru 11. 5188 sayılı ÖGHDK Madde:23’e göre ÖGG Altan, göreviyle bağlantılı bir suç işlerse nasıl cezalandırılır?

Soru 12. Özel güvenlik komisyonu ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 13. Nuh Mermer A.Ş.’nin, önceden almış olduğu güvenlik uygulaması iznini, komisyon kararı ve valinin onayı ile sona erdirmek istemektedir. Bunun için en az ne kadar önce başvurulması gerekir?

Soru 14. Özel güvenlik görevlisi Filiz görev hitamı nöbetini devredecektir. Aşağıdaki tutanaklardan hangisini tutması gerekir?

Soru 15. Abdullah AYDIN, faaliyet alanı münhasıran koruma ve güvenlik hizmeti olacak olan şirketi için aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin iznini alması gerekir?

Soru 16. Yıldırım AVM yetkilileri, mallarda hırsızlık yolu ile eksilme olduğunu tespit etmişlerdir. Ancak bu işin nasıl ve kimler tarafından yapıldığını tespit edememişlerdir. Bunun için ÖGG’nden bazılarını sivil olarak müşteri gibi mağazanın içerisinde dolaştırarak görev yaptırmak istiyorlar. Sizce böyle bir şey mümkün müdür?

Soru 17. Özel güvenlik eğitim kurumundan silahsız eğitim alan Ali BARIŞ ile silahlı eğitim alan Salih SAVAŞ, eğitim sonucunda güvenlik izni alabilmeleri için haklarında yapılacak olan arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması ne kadar sürede tamamlanır?

Soru 18. Metin Kaya AVM, mevcut özel güvenlik personeli haricinde, sekiz yeni özel güvenlik personelini de işe başlatmıştır. Göreve yeni başlayan özel güvenlik görevlileri kaç gün içinde il valiliğine bildirilmelidir?

Soru 19. Abdullah AYDIN’A ait özelliklerden hangisi özel güvenlik şirketinde yönetici olmasına engeldir?

Soru 20. Metin Kaya AVM, şirkette küçülmeye gitmiştir. Sekiz ÖGG personelini işten çıkarmıştır. İşten çıkarılan özel güvenlik görevlileri kaç gün içinde valiliğe bildirilmelidir?

Soru 21. Aşağıdakilerden hangisi nokta veya nokta görevlisi ile ilgili değildir?

Soru 22. Bir kişinin tanınmasında ve diğer kişilerden ayırt edilmesinde etkin olan özelliklerin bütününe ne ad verilir?

Soru 23. Aşağıdaki şahıslardan hangisi kontrol noktası görevlisi için özellikli şahıs sayılmaz?

Soru 24. Aşağıdakilerden hangisinin aranmaları özel hükümlere bağlı kişilerden değildir?

Soru 25. Olay yeri incelemesi sırasında olay yeri–fail– mağdur ilişkisini ortaya koymak amacı ile elde edilen her türlü materyale ........................ denir. Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Soru 26. Bir suçun işlendiğini veya işlenmekte olduğuna dair haber alındığında yetkili makamlara bildirilmek amacıyla aşağıdaki tutanaklardan hangisi düzenlenmelidir?

Soru 27. “Grupların özelliklerini, oluşmasını, gelişmesini ve gruplarla insanlar ve diğer gruplar arasındaki karşılıklı ilişkileri belirleyen bilgi dalı ve uzmanlık alanı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 28. Özel güvenlik görevlilerinin yakaladıkları şahısların kendilerine veya üçüncü şahıslara verebilecekleri herhangi bir zararı önlemek amacıyla şahısların üzerlerini kabaca aramaları halinde, bunu tespit ettikleri tutanağa ne denir?

Soru 29. Önleme araması, aşağıdaki yerlerden hangisinde yapılabilir?

Soru 30. Önleme aramalarında elde edilen suç unsurları hakkında nasıl bir işlem yapılır?

Soru 31. Aşağıdakilerden hangisi eşkâl tarifinde belirtilecek özelliklerden biri değildir?

Soru 32. Aşağıdakilerden hangisinin doğrudan veya dolaylı olarak biyolojik delil olma ihtimali yoktur?

Soru 33. Aşağıdakilerden hangisi, olay yerine gelen ilk ekibin yapması halinde, yapılan bu şeyin yanlış tutum ve davranış sayılacağı ve hukuki sorumluluk gerektirebileceği hallerden biridir?

Soru 34. Aşağıdakilerden hangisi çevre güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılamaz?

Soru 35. Özel güvenlik görevlisi, görev alanında meydana gelen bir olay ile ilgili eşkal tarifinde bulunacaktır. Aşağıdakilerden hangisi eşkal tarifinde diğerlerine göre önemli değildir?

Soru 36. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin teçhizatlarından değildir?

Soru 37. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yazabileceği rapor türlerinden değildir?

Soru 38. Koruma görevlilerinin saldırı anında öncelikli görevi nedir?

Soru 39. Görme, koklama, dokunma, duyma ve tatma duyu organlarımızla hafızamızda algılanan bilgilerin yazılı olarak kayıtlara geçilmesine ne denir?

Soru 40. Özel güvenli görevlisi Ali ile Veli, devriye görevini yürütürken aşağıdaki adli görevlerden hangisini yerine getiremez?

Soru 41. Film dozimetre cihazı hangi cihazla birlikte kullanılır?

Soru 42. X-Ray cihazında bant üzerine konulan bavul ve paketler arasındaki mesafe en az kaç cm olmalıdır?

Soru 43. CCTV'nin açılımı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 44. Kameralar tarafından oluşturulan görüntünün aktarılacağı ve izleneceği cihaz hangisidir?

Soru 45. Aşağıdakilerden hangisi EDS sistemini tanımlar?

Soru 46. Özel güvenlik görevlisinin görev alanında bulunan X-RAY cihazından geçmek veya üzerini aratmak istemeyen kişi hakkında nasıl bir işlem yapılabilir?

Soru 47. Aşağıdakilerden hangisi, ilk yardım için doğrudur?

Soru 48. Aşağıdakilerden hangisi, boşaltım sistemine ait bir yapıdır?

Soru 49. Kaza mahalline ulaştıklarında, Dr. Mustafa Bey, kazazedenin nefes almadığını tanıladı. Mustafa Bey öncelikle ne yapar?

Soru 50. Aşağıdakilerden hangisi, toplardamar kanaması ile uyumludur?

Soru 51. Aşağıdakilerden hangisinde, yaralıya su ile müdahale edilmez?

Soru 52. Aşağıdakilerden hangisi, donmada ilkyardım için doğrudur?

Soru 53. Yaralıyı omuzumuzda taşığıdımızda yaralı taşıma tekniklerinden hangisini uygulamış oluruz?

Soru 54. Şokta ilkyardım uygulaması için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 55. Akaryakıt yangınlarının en etkili söndürme maddesi hangisidir?

Soru 56. Aşağıdakilerden hangisi yangın sebeplerindendir?

Soru 57. Yangın söndürme cihazlarının tekrar dolum süresi kaç yıldır?

Soru 58. 5188 sayılı yasadaki hususlara uymamaktan dolayı verilecek cezalara karşı nereye, ne zaman itiraz edilebilir?

Soru 59. Aşağıdakilerden hangisi B sınıfı yangınlarda söndürücü madde olarak kullanılmaz?

Soru 60. Aşağıdakilerin hangisi yapısal bakımından yangından korunma önlemlerindendir?

Soru 61. Bir akaryakıt dolum tesisinde çıkması muhtemel yangın aşağıdaki yangın türlerinden hangisidir?

Soru 62. Aşağıdaki yangınların hangisinde söndürücü olarak köpük (FOAM) kullanılmaz?

Soru 63. Aşağıdakilerde hangisi sentetik uyuşturucu değildir ?

Soru 64. Etken maddesi THC olan aşağıdakilerde hangisinden esrar elde edilir ?

Soru 65. X-Ray sisteminin kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 66. İnsanlar, kurumlar, nesneler, olaylar vb. hakkında yeterli bilgiye sahip olmadan peşin olarak verilmiş kararlara ne denir?

Soru 67. İletişim kazalarının en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 68. Aşağıdakilerden hangisi iletişim kurmanın nedenlerinden biri olamaz?

Soru 69. Aşağıdakilerden hangisi başarılı iletişimin temel şartlarından biridir?

Soru 70. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Soru 71. Aşağıdaki kişilik özelliklerden hangisinin kişilerarası ilişkilere olumlu katkısı vardır?

Soru 72. Aşağıdakilerden hangisi iletişim engellerinden biridir?

Soru 73. Aşağıdakilerden hangisi iletişim sayesinde elde edilen bir fayda değildir?

Soru 74. Aşağıdakilerden hangisinin stresle mücadele etmeye katkısı vardır?

Soru 75. Gözde meydana gelen kimyasal madde yanıklarında ilk yardım olarak ne yapılmalıdır?

Soru 76. Kültür ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 77. Toplumun psikolojik özelliklerinden olan ve toplumun iradesinin, bireyin iradesine egemen olduğunu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 78. Kolektif davranışla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 79. Toplum psikolojisi açısından düşündüğümüzde, kitleyle birlikte hareket eden birey için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 80. Aşağıdakilerden hangisi kalabalıkta panik oluşmasına sebep olmaz?

Soru 81. Aşağıdaki şartlardan hangisi kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşü olarak değerlendirilemez?

Soru 82. Aşağıdakilerden hangisi spor seyircisinin özelliklerinden değildir?

Soru 83. Genel olarak insan için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar meydana getiren normal yaşamı ve insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplulukları etkileyen olaylara ne denir?

Soru 84. İşçilerin topluca çalışmamak sureti ile işyerinde faaliyeti durdurmaları, bir kuruluşun aralarında anlaşarak aynı amaçla topluca çalışmamak için işi bırakmaları aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?

Soru 85. Aşağıdakilerden hangileri sosyal yığının özelliklerindendir? I-Sosyal yığını oluşturanlar birbirlerine yabancıdırlar II- Hiyerarşik yapı vardır III- III- Hiyerarşik yapı yoktur IV- IV- Teşkilatlanma vardır

Soru 86. Güvenlik görevlilerinin topluluk veya kalabalık içerisinde yol açmak, bölmek ve yanlara doğru dağıtmak amacıyla, topluluk veya kalabalık içerisine doğru hareket etmek amacı ile oluşturdukları toplu düzen çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 87. Aşağıdakilerden hangisi suikastların bilinen safhalarından değildir?

Soru 88. Korunan kişinin bir yerden bir yere giderken mutlaka geçmek zorunda olduğu saldırıya açık riskli noktalara………………….denir.

Soru 89. Arabalarda önemli kişi aracın hangi kısmında oturmalıdır?

Soru 90. Aşağıdakilerden hangisi yakın koruma hizmetlerinde çalışan özel güvenlik görevlilerinde olması gereken vasıflara uygun değildir?

Soru 91. Aşağıdakilerden hangisi koruma personelinin özelliklerinden birisi değildir?

Soru 92. Aşağıdakilerden hangisi VİP şahsın acil durumda kullanabileceği güvenli bölgelerden biri olamaz?

Soru 93. Aşağıdakilerden hangisi kişi koruma görevinin aşamasından değildir?

Soru 94. Özel güvenlik görevlisi olan Hakan, Taylan, Hasan, Hüseyin ve Ali, VIP şahsın koruma görevini yürüten koruma ekibinde görev yapmaktadırlar. VIP şahsın araçtan inip görev yaptığı binaya intikali esnasında saat üç yönünden VIP şahsa ateşli silahla saldırı meydana gelmiştir. Saldırı esnasında VIP şahsın sağında görev yapan Taylan en az kaç derecelik sorumluluk alanına sahiptir?

Soru 95. Çoklu yakın koruma organizasyonlarında görevli sürücüler aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?

Soru 96. Koruma amirinin talimatlarına harfiyen uymalıdırİlçe sınırları içerisinde genel ve özel kolluk kuvvetlerinin mülki amiri kimdir?

Soru 97. Dinlerken söylenenler içinde bize yönelik bir eleştiri ya da saldırı olup olmadığını araştırmak, hangi dinleme şeklidir?

Soru 98. Özel kollukla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 99. Özel kolluk görevlisinin, sivil kıyafetle görev yapmasına onay verecek makam hangisidir

Soru 100. Aşağıdakilerden hangisi genel kolluk ile özel kolluğun görevlerini yerine getirirken kullanabilecekleri yetkileri bakımından ortak yetki alanına girmez?

User Details