67. Dönem ÖG Güvenlik Sınav Soruları

Başlayınız..

Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi copun kullanma şekillerinden değildir?

Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda göz yaşartıcı gaz kullanımında dikkate alınması gerekenlerden değildir?

Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi iletişim problemlerinin çözümüne yardımcı olabilir?

Soru 4. Koruma personelinin zor kullanma tedbirlerinden olan silah kullanma da dikkat etmesi gereken en temel husus nedir?

Soru 5. Özel güvenlik görevlisinin kılık-kıyafeti ve teçhizatı, kişilere hangi türde mesaj verir?

Soru 6. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 7. Telaffuz hangi iletişim türünün unsurlarından biridir?

Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin öğelerinden biri olan “kaynak” öğesinin tanımıdır?

Soru 9. İletişim süreci ne zaman başarılı olmuş sayılır?

Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi göz yaşartıcı gaz kullanım yerlerinden değildir?

Soru 11. Bak – dinle – hisset yöntemi içerisinde aşağıdaki uygulamalardan hangisi yer almaz?

Soru 12. Tek yönlü iletişimde aşağıdaki iletişim öğelerinden hangisi yoktur?

Soru 13. İletilmek istenen bir mesajı anlayabilmek öncelikle aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

Soru 14. Aşağıdakilerden hangisi yazılı iletişimin üstün yönlerinden biridir?

Soru 15. Önemli kişinin; ikametgâh ve çalışma ofisi ile araçlı veya yaya olarak yapacağı planlı ya da ani gelişen program ve seyahatlerinde güvenliğinin, koruma personeli, teknolojik cihazlar ve fiziki önlemler ile 24 saat esasına göre sağlanması ve kontrol altında bulundurulması amacıyla yapılan faaliyetlere ne ad verilir?

Soru 16. Önemli kişinin korunması sırasında dışarıdan gelebilecek herhangi bir saldırı için ilk savunma hattı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 17. Net olmayan bir mesajı daha iyi anlayabilmek için ne yapılmalıdır?

Soru 18. Önyargı iletişim sürecini nasıl etkiler?

Soru 19. Özel güvenlik personelince silahlı olarak kişilerin korunması İllerde hangi makamın iznine bağlıdır?

Soru 20. Aşağıdakilerden hangisi İtfaiye teşkillerinin görevlerinden değildir?

Soru 21. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre illerde kurulan özel güvenlik komisyonunun başkanı kimdir?

Soru 22. Meskûn mahalde ve yakın koruma görevi yapan görevliler taşıyacağı silah seçiminde ilk hızı ve azami menzili düşük, kullandığı mermi çapı büyük silahlar tercih ederler. Bunun sebebi aşıdakilerden hangisi değildir?

Soru 23. Aşağıdakilerden hangisi koruma çeşitlerinden değildir?

Soru 24. Her insanın kendine mahsus olan biri diğerine benzemeyen; parmak izi ve göz retinası kullanılarak şifre kullanmaksızın kimlik doğrulamasını yapan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 25. Özellikle kapalı depo ve tanklarda çıkan akaryakıt yangınlarında etkili bir söndürücü olan köpüğün söndürme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 26. Yakın koruma hizmetlerinde hangi tür koruma tedbiri sağlanmaktadır?

Soru 27. Orta seviye koruma derecesi bulunan bir korunan kişi için gerekli alan araç sayısı an kaç olmalıdır?

Soru 28. Kapı detektörlerinden geçerken kişiler arasında en az ne kadar mesafe bulunmalıdır?

Soru 29. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik ve genel kolluğun ortak görevlerindendir?

I-Yardım isteyen ve yardıma muhtaçlara yardım etmek

II-Suçları aydınlatmak

III-Suç işlenmesini önleyici tedbirler almak

IV-Gerektiğinde kimlik tespiti yapmak

Soru 30. Aşağıdakilerden hangisi seyyar fiziki güvenlik engellerinden değildir?

Soru 31. Aşağıdakilerden hangisi karanlıkta görüntü veren kameralardandır?

Soru 32. Termal kamera .................... bağlı olarak görüntü almak amacı için kullanılır. Yukarıdaki boşluğa gelecek uygun ifade hangisi olmalıdır?

Soru 33. Aşağıdakilerden hangisi yağ yangınlarında söndürücü madde olarak kullanılamaz?

Soru 34. Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürme sistemlerinden değildir?

Soru 35. Sel sırasında aşağıdakilerden hangisi yanlış hareket tarzıdır?

Soru 36. Yanma olayının meydana gelebilmesi için aşağıdaki birleşimlerin hangisi gereklidir?

Soru 37. Elektrik akımının olduğu alanlarda hangi davranış şekli yanlıştır?

Soru 38. İlk yardım nedir?

Soru 39. Özel güvenlik ve genel kolluk birlikte aynı yerde görev yaptıkları esnada aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Soru 40. Amfetaminler hangi grup uyuşturuculardandır?

Soru 41. Genel kolluk ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur?

Soru 42. Özel güvenlik görevlisi Hasan görev alanı içerisinde bir adam öldürme olayı ile karşılaşır. Hasan olay yerini muhafaza altına alır. Aşağıdakilerden hangisi Hasan için yanlış bir davranıştır?

Soru 43. Aşağıdakilerden hangisi “Uyuşturucu Madde” özelliklerinden değildir?

Soru 44. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC’sindeki *A* harfini tanımlar?

Soru 45. Bacakta, turnike uygulamak için en uygun bölge neresidir?

Soru 46. Dış kanamalarda kanamayı durdurmada uygulanacak en son yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 47. “Özel hukuk tüzel kişileri ve özel güvenlik şirketleri, istihdam ettikleri özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini amacıyla ......................... yaptırmak zorundadır.”

Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Soru 48. Ateşli havale ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 49. Isı ile oluşan yanıklarda aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

Soru 50. Aşağıdakilerden hangisi hava yolu tıkanması olan, öksüren ve zorla konuşup yardım isteyen kişiye uygulanan ilk yardım olmalıdır?

Soru 51. Aşağıdakilerden hangisi kırık, çıkık, burkulmalarda ilkyardım uygulamalarından biri değildir?

Soru 52. Akrep sokmalarında ilkyardımda ne yapılmalıdır?

Soru 53. Aşağıdakilerden hangisi meşru savunmaya ilişkin şartlardan biri değildir?

Soru 54. Kolluk teşkilatları tabi oldukları mevzuata, görev yeri ve zamanına göre sınıflandırıldığında özel güvenlik teşkilatı hangi kolluk sınıfı içinde yer alır?

Soru 55. Emre ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 56. Özel güvenlik görevlisi, tabi afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde, görev alanındaki işyeri veya konutlara nasıl girebilir?

Soru 57. Alışveriş merkezinde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan İbrahim, görev alanı içerisinde düşürülen bir bayan cüzdanını emanete alır. Birkaç saat sonra müracaatta bulunan bir bayan cüzdanını düşürmek suretiyle kaybettiğini bildirir. Söz konusu cüzdanın müracaatçı bayana ait olduğu anlaşıldıktan sonra İbrahim cüzdanı sahibine iade ederken aşağıda belirtilen hangi tutanağı tutmalıdır?

Soru 58. Aşağıdakilerden hangisi ceza sorumluluğunu ortadan kaldıran sebeplerden değildir?

Soru 59. Aşağıdakilerden hangisi zorunluluk halinin şartlarından değildir?

Soru 60. İş Kanununa göre, seferberlik sırasında günlük çalışma süresini, işçinin en çok çalışma gücüne çıkarma yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?

Soru 61. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik personelinin görevlerinden değildir?

Soru 62. İl sınırları içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatlarının amiri kimdir?

Soru 63. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yakalama yetkisi kapsamında yer almaz?

Soru 64. Özel güvenlik görevlilerine sağlanan yasal haklar bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 65. Polis Vazife ve Salahiyet Kanununa göre aşağıdaki yerlerden hangisinde önleme araması yapılamaz?

Soru 66. Yakaladığı kişiyi yetkili makama derhal bildirip teslim etmeyen ve görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle tutan özel güvenlik görevlisinin işlediği suç nedir?

Soru 67. Özel güvenlik görevlileri yakalama yetkilerini kullandıkları bir olayı en seri vasıtayla kime bildirmek zorundadır?

Soru 68. Görevi sırasında bir suçla karşılaşan özel güvenlik görevlisi aşağıdaki işlemlerden hangisini yapamaz?

Soru 69. Aşağıdaki yerlerden hangisinde silahlı özel güvenlik görevlisi çalıştırılmasına izin verilebilir?

Soru 70. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisi olmaya engel suçlardan değildir?

Soru 71. Kanunî istisnalar saklı kalmak üzere, eğlence, oyun, içki ve benzeri amaçlı umuma açık ve açılması izne bağlı yerlerde ......... yaşından küçükler çalıştırılamaz. Cümlesinde boş bırakılan kısma aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

Soru 72. Umumî veya umuma açık yerler ile umuma açık yer niteliğindeki ulaşım araçlarında oyun ve temsil verilebilmesi veya çeşitli şekillerde gösteri düzenlenebilmesi için mahallin en büyük mülkî amirine, en az kaç saat önceden yazılı bildirimde bulunulmalıdır?

Soru 73. Özel güvenlik görevlisi Cafer ve Mevlüt ikamet alanı olan bir sitenin güvenliğini sağlamaktadırlar. Amirleri kendilerine devriye görevini caydırıcı amaçlı olarak yapmaları talimatını vermiştir. Bu durumda Cafer ve Mevlüt caydırıcı amaçlı devriye görevini nasıl yapmalıdır?

Soru 74. Aşağıdakilerden hangisi devriyenin temel amaçlarından değildir?

Soru 75. Güvenlik görevlisinin kalabalık oluşumlarında toplumun huzurunun sağlanması için alacağı tedbirlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Soru 76. Özel güvenlik görevlisi Faruk bir fabrikada gece vardiyasında görev yapmaktadır. Devriye görevi esnasında fabrika müdürünün odasının kapısının kırık olduğunu fark eder. Durumu sıralı amirlerine bildirir ve konu ile ilgili olarak bir rapor tanzim eder. Raporu tanzim eden Faruk aynı zamanda aşağıda belirtilen hangi hukuki durumla karşı kaşıya kalabilir?

Soru 77. Eşkâl tarifinde aşağıdakilerden hangisi insanlarda değişmeyen niteliklerden değildir?

Soru 78. Özel güvenlik görevlisi Necdet bir fabrikada gece vardiyasında görev yapmaktadır. Devriye görevi esnasında hırsızlık şüphelisi bir şahıs ile karşılaşır. Şahıs Necdet’i görünce duvardan atlayarak kaçar. Necdet’in kaçan şüpheli şahsın eşkâl tarifinde aşağıdaki bilgilerden hangisine yer vermesi eşkâl tarifinde önemli değildir?

Soru 79. Devriyenin dış görünüşü ve görevinde taşınması gereken araç ve gereçleri kontrol ederek kullanıma hazır hale getirmesi, aşağıda belirtilen devriye öncesi hazırlık aşamalarından hangisi kapsar?

Soru 80. Üniformalı devriye hizmetinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 81. Raporlar iki veya daha fazla kişi tarafından imzalanması halinde hukuken hangi tür belge halini alır?

Soru 82. Özel güvenlik görevlileri görev yapılan bölgede terk edilmiş bir eşya (Paket, Çanta vb.) görmeleri halinde aşağıdaki seçeneklerden hangisini / hangilerini yapmalıdır?

I- Metal el detektörü ile cisim teşhis edilmeye çalışılır

II- Bölgede kapı detektörü var ise kapı detektöründen geçirilerek teşhis edilir

III- Çevresi emniyete alınır

IV- Bölgede X-Ray cihazı varsa cihazdan geçirilerek teşhis edilir

V- Güvenlik güçlerine bilgi verilir

Soru 83. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda güvenlik güçlerinin uygulamada göz önünde bulundurması gereken genel ilkelerden inisiyatif kullanma olarak değerlendirilemez?

Soru 84. Özel güvenlik görevlileri aşağıdaki tutanaklardan hangisini düzenleyemez?

Soru 85. Ateşli silah kullanılan olaylarda aşağıdakilerden hangisi ilk ekibin alması gereken tedbirlerden değildir?

Soru 86. Aşağıdakilerden hangisi delillerin faydalarından değildir?

Soru 87. Aşağıdakilerden hangisi devriyenin görevi esnasında dikkat etmesi gereken hususlardan değildir?

Soru 88. Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde maddi delilleri etkileyen faktörlerden değildir?

Soru 89. Özel güvenlik görevlileri Ayşe ve Fatma devriye görevi esnasında, görev alanı içerisinde düşürülmüş bir küpe bulurlar. Buluntu küpeyle ilgili tanzim edecekleri tutanakta aşağıda belirtilenlerden hangisine yer vermelerine gerek yoktur?

Soru 90. Özel güvenlik görevlilerinin sorumluluk alanında suç işleyen birisini ele geçirdikleri zaman, aşağıda belirtilen tutanak türlerinden hangisini tanzim etmeleri gerekir?

Soru 91. Grubun bireye ve topluma etkileri grup dinamiği kavramı ile ifade edilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu kavram içerisinde sayılmaz?

Soru 92. Aşağıdakilerden hangisi göz yaşartıcı gazlarda uygulanması gereken ilkyardım tedbirlerinden değildir?

Soru 93. Tesislere girişten evvel içeri girecek şahısların, taşıtların ve eşyaların güvenlik amaçlı kontrollerin yapıldığı yere ne denir?

Soru 94. Devriye hizmetinin amacı aşağıdakilerden hangisi değildir?

Soru 95. Terör ve şiddet hareketleri yaratarak,devletin siyasi bütünlüğünü bozma veya başkalarına zarar verme amacında olan gruplar aşağıdakilerden hangisiyle değerlendirilir?

Soru 96. Aşağıdaki hangi durumda özellikle soğuk havalarda 20-30 dakika geçse bile yapay solunum ve kalp masajı başlanmalıdır?

Soru 97. Saldırgan olan kişilere karşı savunma, püskürtme ve dağıtma amaçlı olan copu kullanırken dikkat edilecek hususlardan değildir?

Soru 98. Hangisi yasadışı eylem yapan bir topluluğun denetim altına alınması veya dağıtılması için önerilen taktiklerden değildir?

Soru 99. Bir kişinin tanınmasında ve diğer kişilerden ayırt edilmesinde etkin olan özelliklerin bütününe ne ad verilir?

Soru 100. “Seçici dinleme” nedir?

User Details