74. Özel Güvenlik Sınav Soruları Çöz

Başla..

Soru 1. Olay yerindeki ilk ekip aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi Biyometrik Sistemlerden biri değildir?

Soru 3. Toplantı, konser, sahne gösterileri ve spor müsabakaları gibi faaliyetlerin yapıldığı yerlerde suç unsuru olmadan yapılan aramaya ne denir?

Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi eşkâl tarifinde belirtilecek özelliklerden biri değildir?

Soru 5. Zor kullanmanın meşru müdafaa hakkı olarak kabul edilebilmesi için aşağıda numaralandırılmış şartlardan hangisinin/ hangilerinin yerine gelmesi gerekir

I. Haksız bir saldırının olması
II. Saldırının devam ediyor olması veya tekrarının muhakkak olması
III. Başka bir şekilde de bertaraf edilebilir olması
IV. Orantılı karşılık verilmesi

Soru 6. Görevi sırasında bir suçla karşılaşan özel güvenlik görevlisi aşağıdaki işlemlerden hangisini yapamaz?

Soru 8. Ateşli silah kullanılan olaylarda aşağıdakilerden hangisi ilk ekibin alması gereken tedbirlerden değildir?

Soru 9. Özel güvenlik görevlileri görev yapılan bölgede terk edilmiş bir eşya (Paket, Çanta vb.) görmeleri halinde aşağıdaki seçeneklerden hangisini / hangilerini yapmalıdır?

I- Metal el detektörü ile cisim teşhis edilmeye çalışılır

II- Bölgede kapı detektörü var ise kapı detektöründen geçirilerek teşhis edilir

III- Çevresi emniyete alınır

IV- Bölgede X-Ray cihazı varsa cihazdan geçirilerek teşhis edilir

V- Güvenlik güçlerine bilgi verilir

Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi saldırgan olan kişilere karşı savunma, püskürtme ve dağıtma amaçlı olan copu kullanırken dikkat edilecek hususlardan değildir?

Soru 11. Aşağıdakilerden hangisinin hem fiziki güvenlik tedbiri, hem de elektronik güvenlik tedbiri olarak örnekleri mevcuttur?

Soru 12. Aşağıdakilerden hangisi kırık, çıkık, burkulmalarda ilkyardım uygulamalarından biri değildir?

Soru 13. Bilinci kapalı solunumu olan hastaya hangi pozisyon verilir?

Soru 14. Aşağıdakilerden hangisi dış kanamalarda ilkyardım uygulamalarından biri değildir?

Soru 15. Bacakta, turnike uygulamak için en uygun bölge neresidir?

Soru 16. Temel Yaşam Desteği sağlanması gereken yetişkin hastada “Kalp Masajı/ Solunum Sayısı “ oranı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 17. Aşağıdakilerden hangisinde heimlich manevrası yapılır?

Soru 18. Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

Soru 19. İlkyardımın (ABC)’si şeklinde isimlendirilen işlemlerden (C)’nin tanımı nedir?

Soru 20. İlkyardımın temel uygulamaları nelerdir?

Soru 21. Hangi yangın türlerinde boğma esaslı söndürme yönteminin kullanılması en uygun olarak tercih edilmelidir?

Soru 22. Doğalgaz yangınlarında müdahale için en uygun yöntem hangisinde sıralanmıştır?

Soru 23. Özel güvenlik görevlilerinin korudukları tesiste oluşan yangın esnasında ilk yapmaları gereken görev hangisi olmalıdır?

Soru 24. Bilgisayar sistemlerinin ana merkezleri olan sistem odalarındaki yangınlara müdahale esnasında hangi söndürücüler veya yöntemler kullanılmamalıdır?

Soru 25. Aşağıdakilerden hangi bilgilendirme yanlıştır?

Soru 26. Aşağıdakilerden hangisi orman yangını ihbar hattının numarasıdır?

Soru 27. Yanıcı maddenin yapısı itibarı ile yanıcı buhar-gaz meydana gelmediği, yeterli ısı ve oksijenin olmadığı durumlarda oluşan yanma çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 28. Aşağıdaki tedbirlerden hangisi doğal bir afetle doğrudan ilişkilidir?

Soru 29. Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin doğrudan etki ettiği organımız hangisidir?

Soru 30. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 31. Kişinin kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak onun duygu ve düşüncelerini anlaması, bunu da karşısındaki kişiye iletmesine ne ad verilir?

Soru 32. Aşağıdakilerden hangisi etkili dinleme becerisi geliştirmenin yollarından biri değildir?

Soru 33. En etkili iletişim kanalı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 34. Bireysel iletişimde mesaj veren kişinin mesajının anlaşıldığını göstermek için değişik cümlelerle yansıtmaya ne ad verilir?

Soru 35. Sözsüz iletişim öğelerinden hangisi kişilerarası iletişimi başlatmada önemli bir rol oynar?

Soru 36. Net olmayan bir mesajı daha iyi anlayabilmek için ne yapılmalıdır?

Soru 37. Önyargı iletişim sürecini nasıl etkiler?

Soru 38. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Soru 39. Özel güvenlik görevlisinin kılık-kıyafeti ve teçhizatı, kişilere hangi türde mesaj verir?

Soru 40. Aşağıdakilerden hangisi grupların özelliklerinden biri değildir?

Soru 41. Olayların içinde ani karar veren, topluluk içinde statü elde etmek için öne çıkarak eylemi başlatan ve devam ettiren kişilere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 42. Bir spor müsabakasında bir grup taraftarın üstlerini aratmamak için direndiğini gören özel güvenlik görevlisi Osman’ın direnen gruba karşı aşağıdakilerden hangisi uygulaması gereken metotlardan biri değildir?

Soru 43. Aşağıdakilerden hangisi göz yaşartıcı gazların etkilerinden biri değildir?

Soru 44. Aşağıdakilerden hangisi göz yaşartıcı gazların etkilerini azaltmak amacıyla kullanılması gereken yöntemlerden biri değildir?

Soru 45. Toplumsal olaylara müdahale esnasında cop kullanılması gerekirse vuruş yeri vücudun hangi bölgesi olmalıdır?

Soru 46. Toplumsal olaylarda herhangi bir eyleme katılmayan ancak topluluğunun hareketlerini dışarıdan izleyen kişilere ne ad verilir?

Soru 47. Aşağıdakilerden hangisi toplantı ve gösteri yürüyüş çeşitleri arasında yer almaz?

Soru 48. Bir toplumsal olayda müdahale edilen grubu ikiye bölüp dağıtmak amacıyla kullanılan düzen hangisidir?

Soru 49. Saldırgan bir kalabalık arasında kalan özel güvenlik görevlisi Ömer göz yaşartıcı gaz

kullanmak zorunda kalmıştır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi Ömer’in kullanacağı göz yaşartıcı gazların kullanım esaslarından biri değildir?

Soru 50. Psikolojik açıdan, “Bir biri ile uyuşmayan iki veya daha fazla güdünün aynı anda bireyi etkilediği duruma” ne denir?

Soru 51. Bir topluluğa girerek grubu suça teşvik eden onları tahrik eden kimselere ne ad verilir?

Soru 52. Korunan kişinin 24 saat esasına göre güvenliğinin sağlandığı faaliyete ne denir?

Soru 53. Aşağıdakilerden hangisi koruma personelinin nitelikleri arasında yer almaz?

Soru 54. Aşağıdakilerden hangisi kişi korumada Temel Koruma Prensiplerinden değildir?

Soru 55. Aşağıdakilerden hangisinde kişi korumada güvenlik halkaları birlikte verilmiştir?

Soru 56. Koruduğumuz önemli kişiye karşı silahlı bir saldırı girişiminde, yapılması öngörülen en mantıklı seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 57. Aşağıdakilerden hangisi önemli kişinin makam aracı olarak kullanacağı araçta bulunması gereken özelliktir?

Soru 58. Tek araçlı koruma ile görevlerini yerine getiren özel güvenlik görevlileri, korunan şahısla birlikte seyir halinde iken korunan kişinin aracı ile koruma aracı arasındaki mesafe ne olmalıdır?

Soru 59. Öncü istihbarat ekibi programın yapılacağı A iline 3 gün öncesinden gitmiştir. Yapacakları öncü istihbarat çalışmasında aşağıda verilenlerden hangisini yapmalarına gerek yoktur?

Soru 60. Aşağıdakilerden hangisi koruma görevinin dört aşamasından biri değildir?

Soru 61. Derbi maçında maraton tribünü girişinde polislerin gözetiminde üst araması için görevlendirilen özel güvenlik görevlisi Serhat, bir seyircinin üstünde silah tespit etmiştir. Bu olayla ilgili Serhat’ın yaptığı eylemlerden hangisi yanlıştır?

Soru 62. 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında genel kollukla birlikte ve onların gözetiminde görev yapan özel güvenlik görevlileri stat girişlerinde hangi yazılı emre istinaden üst araması yaparlar?

Soru 63. Genel kolluğa yardımcı olarak görev yapan özel güvenlik görevlilerinin yetkileri 5188 sayılı Kanun ile belirlenmiştir. Bu kapsamda ÖGG’leri aşağıdaki maddelerden hangisini yapabilir?

Soru 64. Hastane polikliniğinde görevli özelgüvenlik görevlisi Furkan, kargaşaya müdahale ederek bayan doktorun darp edildiği kargaşayı arkadaşlarının da yardımı ile önlemiştir. Bu olayla ilgili yapılan işlemlerden hangisi yanlıştır?

Soru 65. Aşağıdaki fiillerden hangisini yapan özel güvenlik görevlileri, altı ay süreyle özel güvenlik alanında görev alamazlar?

Soru 66. Aşağıdaki durumların hangisi, özel güvenlik komisyon kararı aranmaksızın, valilik tarafından özel güvenlik izni verilebilecek durumlardan biri değildir?

Soru 67. Şirketlerin özel güvenlik alanında faaliyette bulunması ...................... iznine tâbidir. Yukarıdaki cümlede noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Soru 68. Özel güvenlik şirketleri, istihdam ettikleri özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini amacıyla hangi sigortayı yaptırmak zorundadır?

Soru 69. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik komisyonunun oluşumunda bulunmaz?

Soru 70. Aşağıdakilerden hangisi Türk Hukukuna göre maddi güç vasıtalarından biri olamaz?

Soru 71. Aşağıdaki ifadelerden hangisi 5188 sayılı Kanuna göre yanlıştır?

Soru 72. Zor kullanma yetkisinin kullanılması gerektiğinde izlenmesi gereken sıralama hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

Soru 73. Özel güvenlik görevlisi Mehmet mazeret izni talebinde bulunmak istiyor. Aşağıdaki durumlardan hangisinde kendisine mazeret izni verilmez?

Soru 74. Görev alanı ve yetki ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

Soru 75. Aşağıdakilerden hangisi 4857 sayılı İş Kanununda yer alan Eşit Davranma İlkesiyle ilgili yanlış bir ifadedir?

Soru 76. Taşıma ruhsatlı silahı olan bir şahıs, oğlunun öğretmeniyle görüşmek için Veli’nin özel güvenlik görevlisi olduğu eğitim kurumuna gelir. Veli’nin yapacağı hangi hareket yanlış olur?

Soru 77. Özel güvenlik görevlisi Onur, aşağıdaki suçüstü hallerinden hangisinde herhangi bir şikâyet olmaksızın yakalama yetkisini kullanabilir?

Soru 78. Adli aramaya karar verme yetkisi kimindir?

Soru 79. Ünlü bir gece kulübünde 2 grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıkmış ve 1 şahıs ateşli silahla öldürülmüştür. Polis tarafından yürütülen tahkikatta, olay yerini koruma altına alan özel güvenlik görevlisi Sinan’ın, ölen şahsa ait cep telefonunu aldığı anlaşılmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 80. Aşağıdakilerden hangisinin yapılması özel güvenlik personelinden istenemez?

Soru 81. Özel güvenliğin amacı, kamu güvenliğini .............. mahiyettedir.

Yukarıda boş bırakılan yere gelmesi gereken doğru tanım aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 82. Aşağıdaki konulardan hangisi özel güvenliğin görev alanına girmez?

Soru 83. Özel güvenlik görevlileri hakkındaki güvenlik soruşturması ve bu görevlilerin çalışma iznine ilişkin aşağıdakilerden hangisiyanlıştır?

Soru 84. 5188 sayılı kanun kapsamında görevli özel güvenlik personeli yetkilerini ne zaman ve nerede kullanabilir?

Soru 85. İl sınırları içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatlarının amiri kimdir?

Soru 86. Aşağıdakilerden hangisi elektronik güvenlik sistemleri arasında sayılmaz?

Soru 87. Adalet Bakanlığı girişinde X-Ray operatörü olarak görev yapan özel güvenlik görevlisi Metin gelen bir şahsın çantasında kesici ve delici metal bir eşya tespit etmiştir.

Bahse konu eşya X-Ray cihazının monitöründe hangi renkte görüntülenmiştir?

Soru 88. Aşağıdakilerden hangisi Biyometrik Geçiş Sistemlerinden bir tanesi değildir?

Soru 89. Kapı tipi metal arama detektörden geçiş yapacak olan iki şahıs arasındaki mesafe ne olmalıdır?

Soru 90. Metal dedektörlerinin ayarlanmasına ne ad verilir?

Soru 91. Devriye hizmeti sırasında dolaşılması ve ziyaret edilmesi zorunlu olan yerlere ne ad verilir?

Soru 92. Şüpheli paket ihbarı ile ilgili aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?

Soru 93. Ziyaretçilerin kontrolü sırasında aşağıdakilerin hangisi yapılmamalıdır?

Soru 94. Aşağıdakilerden hangisinin yakalama tutanağında olmasına gerek yoktur?

Soru 95. “Görgü tanıklarının tanımlamalarına uygun olarak muhtemel kişilerin kimlik tespitlerinde ana ayırt edici özellikleri olan; alın, kaşlar, gözler, burun, ağız, kulaklar, yanaklar, çene, yüz çizgileri, yüz şekli ve bunların birleşimlerinden oluşan resimdir.” Yukarıdaki tanımda anlatılmak istenen nedir?

Soru 96. Aşağıdakilerden hangisi meşru savunmanın şartları ile ilgili yanlış bir bilgidir?

Soru 97. Aşağıdakilerden hangisi kişileri arama yöntemlerinden değildir?

Soru 98. Aşağıdakilerden hangisinde önleme araması yapılamaz?

Soru 99. Özel güvenlik görevlisi Ahmet bir sigara deposunda silahlı olarak görev yapmaktadır. Görev bitimi fabrikanın içinden hareket eden servisi kullanarak evine gitmektedir. Bir gün tam servise bindiğinde görevde kullandığı silahı yanlışlıkla çantasında unuttuğunu farkeder serviste hemen kalkmak üzeredir. Hareket tarzı ne olmalıdır?

Soru 100. Genellikle önleme amaçlı yapılan kontrol ve aramalarda elde edilen eşyaların daha sonra sahibine iade edilmek üzere belli bir süre ile alınma işlemine .............denir. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

User Details