76. Özel Güvenlik Sınav Soruları Çöz

100 soruyu tamamen çözmeyi unutmayınız!

Soru 1. Özel güvenlik Komisyonu ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi nokta görevlisinin görevleri ve özelliklerinden değildir?

Soru 3. Hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetki ve sorumluluğunda değildir?

Soru 4. Kişi özgürlüğünün genel kolluk tarafından hâkim kararı olmadan geçici olarak sınırlandırılmasına ne denir?

Soru 5. İşyeri ve konut araması en çok hangi özgürlüğü kısıtlar?

Soru 6. Canlıların vücudundan kopan, düşen veya akan her türlü delile ………….denir. Yukarıda boş bırakılan yere gelmesi gereken doğru tanım aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7. Adli aramaya karar verme yetkisi kimindir?

Soru 8. “ Hukuka aykırı arama …………. ve ele geçirilenler ……….” cümlesindeki boşluklara hangisi gelmelidir?

Soru 9. Özel güvenlik görevlilerinin hangi koruma ve güvenlik hizmeti için ne miktar ve özellikte ateşli silah bulundurabileceği kim tarafından belirlenir?

Soru 10. Direnme ve saldırının mahiyetine ve derecesine göre etkisiz hale getirecek şekilde kademeli olarak artan oranda bedeni kuvvet, maddi güç ve kanuni şartları gerçekleştiğinde silah kullanılması hali hangisini ifade eder?

Soru 11. Suçüstü halinde kimlerin yakalama yetkisi vardır?

Soru 12. Alarm merkezi kurma ve izleme izni kim tarafından verilir?

Soru 13. Görme, koklama, dokunma, duyma ve tat alma organlarımızla hafızamızda algılanan, bir olay veya görevle ilgili ileride rapor veya tutanak tutmak için bilgilerin kısa ve öz olarak yazılı kayıtlara geçirilmesine ………denir? Yukarıda boş bırakılan yere gelmesi gereken doğru tanım aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 14. Suç işlendikten sonra özel güvenlik personelince yakalanan kişi veya emanete alınan(el konulan) eşya kime teslim edilir?

Soru 15. Özel güvenliğin amacı, kamu güvenliğini ………….. mahiyettedir. Yukarıda boş bırakılan yere gelmesi gereken doğru tanım aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 16. 5188 sayılı yasaya göre özel güvenlik eğitimini kimler verebilir? I İçişleri Bakanlığı II Özel güvenlik eğitim kurumları III Üniversiteler IV Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel okullar V Özel Hocalar

Soru 17. Temel yasalar ile ilgili büyükten küçüğe yapılan sıralamalardan hangisi doğrudur?

Soru 18. Milletlerarası Anlaşmalar ne zaman bağlayıcılık kazanır?

Soru 19. Özel güvenlik sertifikası alanlar kaç yıl sonra yenileme eğitimi almak zorundadır?

Soru 20. Özel güvenlik hizmeti gören personeli ve özel güvenlik eğitimi veren kuruluşların denetlemesi kim tarafından yapılmaktadır?

Soru 21. Devriye hizmeti sırasında dolaşılması ve ziyaret edilmesi zorunlu olan yerlere ne ad verilir?

Soru 22. Ana giriş kontrol noktasında hangi tip personelin görevlendirilmesi gerekli değildir?

Soru 23. Asılsız ihbarlar genelde hangi sebeple yapılır?

Soru 24. “Özel güvenlik görevlisi Selim görev arkadaşı ile birlikte araç kontrol noktasındaki görevi sırasında şüphelendiği bir aracı durdurur. Araçta bulunan sürücü ve üç yolcuyu aynı anda araçtan indirerek aracın içerisini hızlıca kontrol eder. Sonra sürücüden anahtarı isteyerek kendisi bagajı açar ve bagaj içini kontrol eder. Sürücüye araçla ilgili bir takım teknik sorular sorarak heyecan durumunu ve araç ile ilgili bilgisini kontrol eder. Taşıt kontrol aynası ile aracın altını kontrol eder.” Selim ve arkadaşı kontrol sırasında hangi hataları yapmıştır?

Soru 25. Şüpheli paket ihbarı ile ilgili aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?

Soru 26. Ziyaretçilerin kontrolü sırasında aşağıdakilerin hangisi yapılmamalıdır?

Soru 27. “Görgü tanıklarının tanımlamalarına uygun olarak muhtemel kişilerin kimlik tespitlerinde ana ayırt edici özellikleri olan; alın, kaşlar, gözler, burun, ağız, kulaklar, yanaklar, çene, yüz çizgileri, yüz şekli ve bunların birleşimlerinden oluşan resimdir.” Yukarıdaki tanımda anlatılmak istenen nedir?

Soru 28. Hangi suçluların emniyet birimlerinde eşkâl tanımları bulunmaz?

Soru 29. Aşağıdakilerden hangisi rapor çeşitlerinden değildir?

Soru 30. Aşağıdakilerden hangisi tutanak çeşitlerinden değildir?

Soru 31. Aşağıdakilerden hangisinin yakalama tutanağında olmasına gerek yoktur?

Soru 32. Devriye görevlileri en az kaç kişiden oluşur?

Soru 33. Havalimanlarında taşıma ruhsatı olan kişilerin x-ray cihazlarından geçişinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 34. Tutanağın bölümlerinin doğru olarak sıralanmış hali aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 35. Kanunlarda açıkça suç olarak belirtilen fiil ve hareketlerin belirli bir zamanda ve mekanda gerçekleşmesi kavramı aşağıdaki tanımlardan hangisine uygundur?

Soru 36. Olay yerinde görevi bulunmayan görevli hangisidir?

Soru 37. Toplumsal olaylara müdahale esnasında cop kullanılacaksa vuruş yeri vücudun neresi olmalıdır?

Soru 38. Çevre güvenliğini sağlamak amacıyla aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?

Soru 39. İPTAL

Soru 40. Özel güvenlik görevlisi Ömer, görevde iken koruma ve güvenliğini sağladığı yerde bıçakla adam yaralama olayı meydana gelmiş, şüpheli silahını olay yerine atarak kaçmıştır. Bu olayın meydana geldiği yerde aşağıdakilerden hangisi Ömer tarafından yapılması gereken davranışlardan ve alınması gereken önlemlerden biri değildir?

Soru 41. Metal dedektörlerinin ayarlanmasına ne ad verilir?

Soru 42. Aşağıdakilerden hangisi çevre güvenlik sistemi değildir?

Soru 43. Film dozimetre cihazı hangi cihazla birlikte kullanılır?

Soru 44. Kapı detektörlerinden geçerken kişiler arasında en az ne kadar mesafe bulunmalıdır?

Soru 45. X-Ray cihazlarının kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 46. Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

Soru 47. Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın öncelikli amaçlarından değildir?

Soru 48. İlkyardımın temel uygulamaları nelerdir?

Soru 49. Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımcının müdahale esnasında yapması gereken işlemlerden değildir?

Soru 50. Aşağıdakilerden hangisi hayat kurtarma zincirinin ilk halkasıdır?

Soru 51. İlkyardımın ABC’si şeklinde isimlendirilen işlemlerden C’nin tanımı nedir?

Soru 52. Aşağıdakilerden hangisi hasta veya yaralının ilk değerlendirilmesinde kontrol edilmesi gerekir?

Soru 53. Sağlıklı yetişkin bir kişide dakikada olması gereken solunum sayısı sıklığı kaçtır?

Soru 54. Yaralıların aciliyetlerinin değerlendirilerek seçme/ayırma yapılması ve öncelikli kazazedenin belirlenmesi işlemine ne denir?

Soru 55. Aşağıdakilerden hangisi havayolunun tam tıkanmasına ait belirtilerden değildir?

Soru 56. Aşağıdakilerden hangisi itfaiye teşkilatının görevlerinden değildir?

Soru 57. Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürücü maddelerden biri değildir?

  Soru 58.
 1. Nüfus Yoğunluğu
  II. İmar Durumu
  III. Öğrenim Durumu
  IV. Bitki Örtüsü
  Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bir şehre itfaiye teşkilatı kurulmasında şehrin dikkate alınan kriterlerindendir?

Soru 59. Yanıcı maddenin yapısı itibarı ile yanıcı buhar-gaz meydana gelmediği, yeterli ısı ve oksijenin olmadığı durumlarda oluşan yanma çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 60. Aşağıdakilerden hangisi İtfaiye teşkillerinden değildir?

Soru 61. Yangın söndürme prensiplerinden biri olan “örtme” prensibinde esas olarak ne amaçlanmaktadır?

Soru 62. Aşağıdakilerden hangisi orman yangını ihbar hattının numarasıdır?

Soru 63. Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerden biri olan sel sırasında yapılmaması gereken bir davranıştır?

Soru 64. Aşağıdakilerden hangisi “kenevir” bitkisinden elde edilir?

Soru 65. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi “Uyuşturucu Madde” tanımı arasında sayılmaz?

Soru 66. “Bir insanın, kendisini karşısındaki insanın yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlaması” ifadesi aşağıdaki kavramlardan hangisini açıklamaktadır?

Soru 67. Sen dili ifadelerinde genellikle kızmanın gerekçesi belirtilmez, istenmeyen davranış üzerinde durulmaz ve hemen suçlamaya ve yargılamaya geçilir. Ben dili ise karşımızdakinin olumsuz davranışı karşısında bizde oluşan gerçek duyguları onu suçlamadan ve yargılamadan ifade etmektir. Aşağıdaki ifadelerden hangisi sen diline örnektir?

Soru 68. Danışma noktasında görevli personelin vatandaşı karşılamasıyla alakalı olması gereken durum aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 69. Aşağıdakilerden hangisi iletişim engellerinden değildir?

Soru 70. Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı iletişim ilkeleri arasında yer almaz?

Soru 71. Aşağıdaki dil kalıplarından hangisi problemi çözmeye yöneliktir?

Soru 72. Duygu, düşünce ve bilgilerin her türlü yolla başkaları ile paylaşmaya ne denir?

Soru 73. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir konuşmanın nitelikleri arasında yer almaz?

Soru 74. Mevlana’nın “Gel, gel, ne olursan ol yine gel” sözü aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamaktadır?

Soru 75. İletişim esnasında karşı tarafa gönderilen ses, yazı, söz, ya da davranış gibi bilgiye ne ad verilir?

Soru 76. Aşağıdakilerden hangisi hat düzeninin amaçlarından biri değildir?

Soru 77. Yüz, beden, bedensel temas, mekân kullanımı gibi çeşitli araçlar kullanılarak gerçekleştirilen iletişime ne ad verilir?

Soru 78. Aşağıdakilerden hangisi algılamaseçme-düşünme-yorumlama süreçlerinde ürettiği anlamlı iletileri simgeler aracılığı ile gönderen kişi ya da kişilerdir?

Soru 79. Aşağıdakilerden hangisi grubun içerisinde bulunan kişi tiplerinden birisi değildir?

Soru 80. Aşağıdakilerden hangisi, kalabalık çeşitleri arasında sayılamaz?

Soru 81. Bireyin biyolojik bir varlık olmaktan çıkıp içinde bulunduğu toplumun duygu, düşünce, inanç normları gibi özelliklerini kabul etmesi ve benimsemesi yoluyla sosyal bir varlık haline gelmesine de denir?

Soru 82. Toplumsal olaylara müdahalede aşağıdakilerden hangisi genel ilkelerden değildir?

Soru 83. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda, güvenlik güçlerinin topluluğu kontrol altına alma ve etkisiz hale getirmede aldığı düzenlerden biridir?

Soru 84. Aynı fikir ve düşünceleri paylaşan, aynı amaca yönelik eylem birliği içinde olan, birbirlerini tanıyan, örgütlenmiş insanların meydana getirdiği kümeye ne ad verilir?

Soru 85. Aşağıdakilerden hangisi birincil (Temel) toplumsal bir gruba örnek olabilir?

Soru 86. Yasa dışı hale dönüşmüş toplumsal olaylara müdahale edilmesi mülki amirin emri ile olur. Ancak müdahalenin şeklinin nasıl olacağını olay yerinde bulunan kuvvetin başındaki amir belirler. Buna göre yapılan müdahalenin asıl amacı aşağıdakilerden hangisi değildir?

Soru 87. Aşağıdakilerden hangisi cop’un kullanma şekillerinden değildir?

Soru 88. Aşağıdakilerden hangisi özel koruma hizmetleri olarak adlandırılan hizmetlerden değildir?

Soru 89. Aşağıdakilerden hangisi koruma şekillerinden biri değildir?

Soru 90. Tehlike anında korumada aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?

Soru 91. Aşağıdakilerden hangisi toplantılarda alınan koruma düzeni için yapılması gerekenlerden biri değildir?

Soru 92. Merdiven kullanacak korunan kişiye uygulanan koruma düzeni için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 93. Aşağıdakilerden hangisi korunan kişiye asansörde uygulanacak tedbirlerden bir değildir?

Soru 94. Korunan kişinin bir yerden başka bir yere giderken geçmek zorunda kaldığı alternatifi olmayan saldırıların gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu saldırı noktasına ne ad verilir?

Soru 95. Motorize koruma teknikleri düşünüldüğünde bir konvoyda aşağıdaki araçlardan hangisi bulunmaz?

Soru 96. Koruma aracında ekip amiri aracın neresinde oturur?

Soru 97. Polis; kendisine veya polis merkezine molotof ve benzeri silahlarla saldıranlara karşı hangi yetkisini kullanır?

Soru 98. Özel güvenlik personeli yetkilerini nerede ve ne zaman kullanır?

Soru 99. Aşağıdakilerden hangisi genel kolluk ile özel kolluğun görevlerini yerine getirirken kullanabilecekleri yetkileri bakımından ortak yetki alanına girmez?

Soru 100. İlçe sınırları içerisinde genel ve özel kolluk kuvvetlerinin mülki amiri kimdir?

User Details