84. Özel Güvenlik Sınav Soruları Çöz

20 Ekim 2019 Tarihli 84. Özel güvenlik temel eğitim sınav soruları ve cevapları. ÖGG adaylarının girdiği 100 sorudan oluşan bu özel güvenlik temel eğitim sınavını online olarak çözüp kendinizi test edebilir, doğru ve yanlış cevaplarınızı inceleyerek sınava en iyi şekilde hazırlanabilirsiniz.

Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetkilerinden değildir?

Soru 2. Aşağıda yer alan şıklardan hangisi özel güvenlik görevlisi olmak için alınan sağlık raporunun içeriğinde yer almaz?

Soru 3. Ali silahlı olarak özel güvenlik görevlisi olmak istemektedir. Silahlı olarak görev almak için özel güvenlik eğitim kurumlarında en az kaç saat ders almak zorundadır?

Soru 4. Yabancıların özel güvenlik alanında Türkiye‟de faaliyet gösterebilmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıĢtır?

Soru 5. 5188 sayılı Kanunda belirtilen alarm izleme merkezi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

Soru 6. Aşağıdakilerden hangisi silahsız özel güvenlik görevlisi olmak için aranan şartlardan değildir?

Soru 7. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin adli aramasına girer?

Soru 8. 5188 sayılı Kanuna göre “Geçici ve acil durumlarda özel güvenlik izni” kim tarafından verilir?

Soru 9. Hırsızlık şüphesiyle yakaladıkları kişiyi, polise haber vermeden sabaha kadar tutan özel güvenlik görevlileri hangi suçu işlemiştir?

Soru 10. Özel güvenlik şirketleri, koruma ve güvenlik hizmeti verebilmek için faaliyet izni almak zorundadırlar. Bu faaliyet izni nereden alınır?

Soru 11. Özel güvenlik görevlileri silahlı olarak aşağıdaki yerlerden hangisinde görev yapabilir?

I-Sağlık tesislerinde
II-Kişi koruma
III-Spor müsabakalarında
IV-Para ve değerli eşya nakli

Soru 12. Sınavlarda yeterli başarıyı sağlayamayan adaylar, yeniden özel eğitim kursuna devam etmeksizin bir yıl içinde toplam kaç sınava girebilir?

Soru 13. Yabancı kişilerin Türkiye‟de özel güvenlik şirketi kurabilmesinde aranan temel ilke nedir?

Soru 14. 5188 sayılı Kanunda belirtilen özel güvenlikle ilgili kararları almak üzere valinin görevlendireceği bir vali yardımcısının başkanlığında toplanan özel güvenlik komisyonunda aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Soru 15. Göreve başlayan ve görevden ayrılan özel güvenlik görevlileri kaç gün içinde valiliğe bildirilir?

Soru 16. Koruma ve güvenlik hizmetinin yerine getirileceği alanı belirlemek ve zorunlu hallerde görev alanını genişletmek kimin görevidir?

Soru 17. İl sınırları içerisinde bulunan genel ve özel kolluk ile özel güvenlik görevlilerinin amiri kimdir?

Soru 18. Aşağıdakilerden hangisi ceza sorumluluğunu ortadan kaldırır?

Soru 19. Aşağıdakilerden hangisi ÖGG‟nin haklarından değildir?

Soru 20. 5188 sayılı Kanunun 12‟nci maddesinde düzenlenen “özel güvenlik kimlik kartı” ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 21. Suç işledikten sonra özel güvenlik görevlilerince yakalanan şüpheli ile emanete alınan eşya, kime nasıl teslim edilir?

Soru 22. Ana giriş kontrol noktasında, aşağıdaki personelden hangisinin görevlendirilmesi gerekli değildir?

Soru 23. Yerine getirilen görevin önemi ile bulunulan yerin yüksek tehdit ve suç riski taşıması durumunda hangi nokta kurulur?

Soru 24. Tren garı gişesinde unutulan telefonun alınarak korunaklı bir yerde tutması için ÖGG Alper ile ġahin‟in hangi tutanağı tutması gerekir?

Soru 25. Otogarda çocuğunu kaybeden ailenin çocuğunu bularak aileye teslim eden ÖGG Sedat hangi görevini yerine getirmiştir?

Soru 26. Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmanın meşru müdafaa hakkı olarak kabul edilmesi şartlarından biri değildir?

Soru 27. Görevli olduğu bölgede yağma (gasp) suçunu işleyen şüpheliyi yakalayan ÖGG Osman hangi görevini yerine getirmiştir?

Soru 28. Aşağıdakilerden hangisi fabrikada görevli ÖGG Ayşe ile Pınar‟ın yaya devriye görevini yaparken dikkat etmeleri gereken davranışlardan biri değildir?

Soru 29. Bomba şüphesi taşıyan paket olayında hangisini yapmak yanlıştır?

Soru 30. Özel güvenlik görevlisinin 8 saatlik nokta görevi sonunda makul bir süre beklemesine rağmen nöbeti devralacak görevlinin gelmemesi halinde yapması gereken doğru davranış biçimi hangisidir?

Soru 31. Noktada görevli özel güvenlik görevlilerinin, devir ve tesliminde hangi yöntem kullanılmalıdır?

Soru 32. Özel güvenlik görevlileri görev alanlarında meydana gelen hırsızlık olayına müdahale etmiş ve genel kolluğa haber vermişlerdir. Hangi tutanağı tanzim etmeleri gerekir?

Soru 33. Hangisi devriyenin yardım görevlerindendir?

Soru 34. Müze ve ören yerlerini korumakla görevlendirilen özel güvenlik görevlisinin temel güvenlik görevlerinin yanı sıra özellikle dikkat etmesi gereken önleyici görevi hangisidir?

Soru 35. Spor müsabakaları görevlerinde özel güvenlik görevlisinin kaçınması gereken davranış biçimi hangisidir?

Soru 36. Hangi durumda özel güvenlik görevlileri korumakla görevli oldukları konut sitesinin bir dairesine giremezler?

Soru 37. Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde yapılmaması gereken davranışlardandır?

Soru 38. I-Tutanak düzenlenir.
II-Olay yeri çepeçevre koruma altına alınır. İlk yardım yapılır ve tıbbi yardım talep edilir.
III-Sıralı amirlere ve kolluk kuvvetlerine haber verilir ve personel takviyesi istenir.
IV-şüpheli şahıs yakalanıp silahla birlikte muhafaza altına alınır.

Özel güvenlik görevlilerinin sorumlu oldukları alan içerisinde meydana gelen bir silahla yaralama olayında suçüstü hali mevcut ise yapılması gereken iş ve işlemlerin doğru sıralaması nasıl olmalıdır?

Soru 39. Aşağıdakilerden hangisi fiziki güvenlik tedbirlerinden değildir?

Soru 40. Aşağıdakilerden hangisi devriye görevlisinin görev teçhizatı değildir?

Soru 41. Güvenlik yapılanmasında aşağıdakilerden hangisi iç halkada bulunur?

Soru 42. Radyasyondan temel korunma yöntemleri üç ana unsur ile değerlendirilir. Bunlar;

Soru 43. X ışınının bazı cisimlerden az bazı cisimlerden geçmemesi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

Soru 44. CCTV sisteminde quad cihazı ne işe yarar?

Soru 45. Kurum ve işletmelerde güvenlik sistemlerinden birinin kullanılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz?

Soru 46. Burun kanamasında ilk yardımda ne yapılır?

Soru 47. Şokta hangisi görülür?

Soru 48. Bir travma sonucu deri ya da mukozanın bütünlüğünün bozulmasına ne denir?

Soru 49. Bilinç bozukluğu durumunda ilk yardımla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 50. Özel güvenlik görevlisi Murat, kaza yerinde „Bak-Dinle-Hisset‟ yöntemiyle yaralıyı değerlendirmiştir. Buradaki „Bak‟ ne anlama gelmektedir?

Soru 51. Kısa mesafede süratli taşıma teknikleri ile ilgili hangi şık yanlıştır?

Soru 52. Sağlıklı yetişkin bir insanda dakikadaki nabız sayısı hangi aralıktadır?

Soru 53. Rentek manevrası nedir?

Soru 54. Nefes alamayan, elleriyle boğazını tutan, acı çeken ve rengi moraran hastanın solunum yolunda tam tıkanma var demektir. Özel güvenlik görevlisi Zehra böyle biriyle karşılaştığında ne yapmalıdır?

Soru 55. Omurga hasarı olduğundan şüphelenilen bir yaralının taşınması gerektiğinde nasıl davranılmalıdır?

Soru 56. Isı, oksijen ve ….…………, belirli oranlarda birleşmesi sonucu oluşan kimyasal reaksiyona yanma denir. Tanıma göre noktalı alana hangisi gelmelidir?

Soru 57. Paratoner sistemler aşağıdakilerden hangisinden dolayı yangın çıkmasına engel olmayı amaçlar?

Soru 58. Yangın, deprem, sel vb. afet ve acil durumlarda acil durum ekipleri kurulmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi acil durum ekiplerinden değildir?

Soru 59. Doğalgaz kaçaklarında kapalı ortama dolan gaz nerede birikim yapar?

Soru 60. Yanma olayının önemli bir bileşeni olan ısının ortama yayılması aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri ile olur?

I. Kondüksiyon (iletim)
II. Konveksiyon (taşınım)
III. Radyasyon (ışınım)

Soru 61. Yanıcı maddenin yetersiz oksijen nedeniyle, yeteri miktarda ısı, buhar veya gaz üretemediği durumlarda meydana gelen yanma şekli aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 62. Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürme sistemlerindendir?

Soru 63. Havada (yaklaşık) yüzde kaç oranında oksijen bulunur?

Soru 64. Esrar maddesi için aşağıdakilerden hangisi yanlış değildir?

Soru 65. Endüstriyel alanda yaygın olarak kullanılmakta olan yapıştırıcılar, tiner, benzin vb maddeler, madde bağımlıları tarafından solunum yoluyla alındığında alkol sarhoşluğuna benzer bir etki meydana getirmektedirler. Yukarıda tanımı verilen uyuşturucu madde grubu aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 66. Bir özel güvenlik görevlisi sözlü iletişime geçmeden önce nelere dikkat etmelidir?

Soru 67. Telefonla iletişimde kendisini özel güvenlik görevlisine tanıtarak istekte bulunan kişiye iletişim biliminde ne ad verilir?

Soru 68. İletişimin önündeki en büyük engellerden birisi de gürültüdür. Gürültünün somut ve soyut olarak farklı türleri bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi gürültü türlerinden değildir?

Soru 69. I-Çift anlamlı olabilir
II-Kesin bir anlamı olmayabilir III-Sözcüklerden daha az etkilidir
IV-Konuşma ve yazı diline göre daha evrenseldir.

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri sözsüz iletişimin özelliklerinden değildir?

Soru 70. “Söylemediklerimiz söylediklerimizden daha etkilidir.” sözü ile vurgulanmak istenen iletişim öğesi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 71. Aşağıdakilerden hangisi kişiler arası iletişime etki eden unsurlardan biri değildir?

Soru 72. Bir özel güvenlik görevlisi ile görüştüğü kişi arasındaki iletişim mesafesi aşağıdaki ölçülerden hangisidir?

Soru 73. Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin bir öğesi değildir?

Soru 74. Hızlı konuşmanın iletişim süreçlerindeki en önemli sakıncası aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 75. Empati neden gereklidir?

Soru 76. Önyargı iletişim sürecini nasıl etkiler?

Soru 77. Aşağıdakilerden hangisinin stresle mücadele etmeye katkısı vardır?

Soru 78. İnsanların ve hayvanların gözlenebilen veya herhangi bir yolla ölçülebilen hareketlerine ne denir?

Soru 79. Aynı amaç ve hedef doğrultusunda bir araya gelen, eylem birliği içinde olan insanların oluşturduğu küme aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 80. Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

Soru 81. Kama düzeni için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

Soru 82. Aşağıdakilerden hangisi toplu birliğin gözaltı işlemi yapmak için kullandığı doğru tekniktir?

Soru 83. Kalabalığın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 84. Aşağıdakilerden hangisi kanunsuz bir toplantı ya da gösteri yürüyüşünde kalabalıktakilere hakim olan psikolojik özelliklerden değildir?

Soru 85. Aşağıdakilerden hangisi organize olmayan pasif kalabalıklardır?

Soru 86. “Bir örgüte girerek veya bir mitinge bir gösteriye sızarak örgüt üyelerini veya gösteriye katılanları suç sayılan bir eyleme, davranışa iten kişiye” ne denir?

Soru 87. Aşağıdakilerden hangisi toplantı gösteri yürüyüşleri kanununun istisnasıdır?

Soru 88. Yakın koruma hizmetlerinde görev alan öncü istihbarat çalışması yapacak özel güvenlik görevlilerinde aşağıdaki özelliklerden hangisinin bulunmasına ihtiyaç yoktur?

Soru 89. Boğma (Boğum) noktası tabirini en iyi tarif eden madde aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 90. Bir kişi ile yapılan koruma düzenine ne denir?

Soru 91. Aşağıdakilerden hangisi “Temel Koruma Prensiplerinden” biri olamaz?

Soru 92. Terörist faaliyetler düşünüldüğünde aşağıdaki hangi ifade doğru değildir?

Soru 93. Aşağıdaki maddelerden hangisi önemli kişiyi (VIP) korumanın yöntemlerinden biri değildir?

Soru 94. Aşağıdakilerden hangisi suikastın safhalarından değildir?

Soru 95. Aşağıdakilerden hangisi bombalı bir saldırıda yapılması gerekenlerden değildir?

Soru 96. Korunan önemli kişi (VIP), gideceği yere araçla intikal etmesi halinde bineceği aracın hangi kısmında oturmalıdır?

Soru 97. Özel güvenlik görevlisinin görevli olduğu yerlerde bir suç işlenmesi halinde aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Soru 98. Genel kolluk suç şüphesi altında bulunan özel güvenlik görevlisine nasıl müdahale edebilir?

Soru 99. Genel kolluk, yasalar gereği bütün ülke genelinde görevli ve yetkilidir. Özel güvenlik görevlileri yetkilerini nerede kullanabilirler?

Soru 100. Aşağıdakilerden hangisi hem genel kolluk hem de özel güvenlik görevlileri tarafından kullanılabilen yetkilerdendir?

User Details