87. Özel Güvenlik Sınav Soruları ve Cevapları

Özel Güvenlik 87. dönem sınav soruları ve cevapları sayfası. Sınav soruları ve cevapları açıklanmıştır. 2020 yılının ilk sınavı olan 87 özel güvenlik temel eğitim sınavı için sisteme 100 soru eklenecek olup test sonrası doğru ve yanlış cevaplarınızı otomatik görebilirsiniz.

 

 

Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi AVM’de devriye görevi yapan ÖGG Cemil ve Onur’un görevi ile bağdaşmaz? 

Soru 2. “Yakalama Tutanağında” aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Soru 3. Zor kullanma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 4. Şüpheli paket yola yakın bulunuyorsa davranış şeklimiz hangisi olmalıdır?

Soru 5. 2559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ile 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun karşılaştırıldığında, aşağıdaki yetkilerden hangisi özel güvenlik görevlileri tarafından kullanılamaz?

Soru 6. Aşağıdakilerden hangisi kişilik haklarının korunması için tavsiye niteliğinde olup, bağlayıcılığı bulunmamaktadır?

Soru 7. Canlıların vücudundan kopan, düşen veya akan her türlü delile …………. denir. Yukarıda boş bırakılan yere gelmesi gereken doğru tanım aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8. Alarm merkezi kurma ve izleme izni kim tarafından verilir?

Soru 9. Kişi özgürlüğünün genel kolluk tarafından hâkim kararı olmadan geçici olarak sınırlandırılmasına ne denir?

Soru 10. Hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetki ve sorumluluğunda değildir?

Soru 11. Özel güvenlik görevlilerinin hangi koruma ve güvenlik hizmeti için ne miktar ve özellikte ateşli silah bulundurabileceği kim tarafından belirlenir?

Soru 12. Özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığınız kurumda meydana gelen silahla yaralama olayında aşağıdakilerden hangisini yapmanız doğru olmaz?

Soru 13. Şüpheli paket ihbarı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 14. Özel güvenlik görevlileri hakkında görev sırasında zor kullanma yetkilerine dair sınırları aşmaları durumunda, Türk Ceza Kanununun 256. Maddesinde belirtilen hangi suça ilişkin hükümler uygulanır?

Soru 15. 5188 Sayılı Kanun kapsamında aşağıdakilerin hangisinde silahlı özel güvenlik görevlisi çalıştırılmasına izin verilir?

Soru 16.  Aşağıdakilerden hangisinin aranması özel hükme bağlı değildir?

Soru 17. Aşağıda sayılan haklardan hangisi İnsan Hakları Evrensel Bildirisinde sayılan haklardan değildir?

Soru 18. Özel güvenlik sertifikası alanlar kaç yıl sonra yenileme eğitimi almak zorundadır?

Soru 19. Özel Güvenlik Şirketleri, Birimleri ve Özel Eğitim Kurumlarının Bakanlık ve Valiliklerce yapılan denetlemelerinde tespit edilen eksikliklerinin giderilmesi için kurum ve kuruluşlara asgari kaç gün süre verilir?

Soru 20. Özel Güvenlik Komisyonu ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 21. Aşağıdakilerden hangisi ana giriş kontrol noktasında görevlendirilmesi gerekli personelden değildir?

Soru 22. İşyeri ve konut araması en çok hangi özgürlüğü kısıtlar?

Soru 23. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin insan hakları ihlallerinden sayılmaktadır. I-Haksız üst arama II-Konut dokunulmazlığı ihlali III-Zor kullanma sınırının aşılması IV-Görevi ihmal

Soru 24. Suç işlendikten sonra özel güvenlik personelince yakalanan kişi veya emanete alınan (el konulan) eşya kime teslim edilir?Soru 25. Görev alanı içerisinde devriye hizmetini yerine getiren ÖGG Fatih ve Selçuk, görev esnasında bir işyerinde yangın çıkması üzerine işyerine girerler. Bu davranışlarıyla hangi görevi yerine getirmiş olurlar?

Soru 26. “Görgü tanıklarının tanımlamalarına uygun olarak muhtemel kişilerin kimlik tespitlerinde ana ayırt edici özellikleri olan; alın, kaşlar, gözler, burun, ağız, kulaklar, yanaklar, çene, yüz çizgileri, yüz şekli ve bunların birleşimlerinden oluşan resimdir.” Yukarıdaki tanımda anlatılmak istenen nedir?

Soru 27. Hangi suçluların emniyet birimlerinde eşkâl tanımları bulunmaz?

Soru 28. “Özel güvenlik görevlisi Hakan hastanede gece vardiyasında bina içerisinde elektrik kontağından küçük çaplı bir yangın çıktığını görür ve hemen yangın söndürme cihazı ile olaya müdahale ederek yangını kontrol altına alır.” Bu durum ve olay hakkında üstlerini ve amirlerini aşağıdakilerden hangi yazı türü ile bilgilendirir?

Soru 29. Aşağıdakilerden hangisi tutanak çeşitlerinden değildir?

Soru 30. ÖGG Faik yağma suçunun failini suçüstü yakaladığında tutması gereken tutanak ve şüphelinin bunu imzalamaması halinde yapması gereken işlem nedir?

Soru 31. Devriye görevlileri en az kaç kişiden oluşur?

 

Soru 32. Havalimanlarında taşıma ruhsatı olan kişilerin x-ray cihazından geçişinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 33. Tutanağın bölümlerinin doğru olarak sıralanmış hali aşağıdakilerden hangisidir

Soru 34. Aşağıdakilerden hangisi 6136 sayılı kanuna göre ruhsatlı silah taşınamayacak yerler arasında yer almaz?

Soru 35.  Olay yeri incelemesi sırasında olay yeri, fail, mağdur ilişkisini ortaya koymak amacı ile elde edilen her türlü materyale ........................ denir?

Soru 36. Toplumsal olaylara müdahale esnasında cop kullanılacaksa vuruş yeri vücudun neresi olmalıdır?

Soru 37. Çevre güvenliğini sağlamak amacıyla aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?

Soru 38. Aşağıdakilerden hangisinin yakalama tutanağında olmasına gerek yoktur?

Soru 39. “Özel güvenlik görevlisi Serkan, görevde iken koruma ve güvenliğini sağladığı yerde bıçakla adam yaralama olayı meydana gelmiş, şüpheli silahını olay yerine atarak kaçmıştır.” Bu olayın meydana geldiği yerde aşağıdakilerden hangisi Serkan tarafından yapılması gereken davranışlardan ve alınması gereken önlemlerden biri değildir?

Soru 40. Metal dedektörlerinin ayarlanmasına ne ad verilir?

Soru 41. Yangın detektörleri hangi özellikleri kullanarak çalışırlar?

I-Duman
II-Işık
III-Isı
IV-Alev

Soru 42. Film dozimetre cihazı hangi cihazla birlikte kullanılır?

Soru 43. Kapı detektörlerinden geçerken kişiler arasında en az ne kadar mesafe bulunmalıdır?

Soru 44.  Patlayıcı maddelerden C3 ve C4 adı verilen plastik patlayıcılar X-Ray cihazında hangi renk ile tespit edilebilir?

Soru 45. Bak-dinle-hisset yöntemi ile ne yapmaya çalışılır?

Soru 46. Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın öncelikli amaçlarından değildir

 

Soru 47. İlkyardımın temel uygulamaları nelerdir?

Soru 48. Sağlıklı yetişkin bir kişide dakikada olması gereken solunum sayısı sıklığı kaçtır?

Soru 49. Aşağıdakilerden hangisi hayat kurtarma zincirinin ilk halkasıdır?

Soru 50. İlkyardımın ABC’si şeklinde isimlendirilen işlemlerden C’nin tanımı nedir?

Soru 51. Aşağıdakilerden hangisi hasta veya yaralının ilk değerlendirilmesinde kontrol edilmelidir?

Soru 52. Aşağıdakilerden hangisi ilkyardım yapan kişinin müdahalesi esnasında yapması gereken işlemlerden değildir?

Soru 53. Solunum yolu zehirlenmelerinde ilk önce aşağıdaki ilkyardım uygulamalarından hangisi yapılır?

Soru 54. Solunum yolu kısmi olarak tıkanmış bir kişide aşağıdakilerden hangisi görülür?

Soru 55.  Yangın söndürme prensiplerinden biri olan “örtme” prensibinde esas olarak ne amaçlanmaktadır?

Soru 56. Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürücü maddelerden biri değildir?

    Soru 57.
  1. Nüfus Yoğunluğu II. İmar Durumu III. Öğrenim Durumu IV. Bitki Örtüsü Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bir şehre itfaiye teşkilatı kurulmasında şehrin dikkate alınan kriterlerindendir?

Soru 58. Yanabilen hafif metallerin (alüminyum, magnezyum, sodyum vb.) oluşturduğu yangınlar hangi yangın sınıfına girer?

Soru 59. Yangında itfaiye olay yerine gelene kadar, yanıcı maddenin türüne göre uygun söndürme maddesi kullanarak yangına ilk müdahaleyi yapan, yangını söndüren veya genişlemesini önleyen ekip aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 60. Aşağıdakilerden hangisi itfaiye teşkilatının görevlerinden değildir?

Soru 61.  Sıvı madde yangınları yangın sınıfları içerisinde hangi harf ile gösterilir?

Soru 62. Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerden biri olan sel sırasında yapılmaması gereken bir davranıştır?

Soru 63. . Aşağıdakilerden hangisi “kenevir” bitkisinden elde edilir?

Soru 64. Tıbbi kullanımı ihtiyaç olmadığı halde maddenin yasadışı kullanımına ne ad verilir?

Soru 65. “Bir insanın kendisini karşısındaki insanın yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlaması” ifadesi aşağıdaki kavramlardan hangisini açıklamaktadır?

Soru 66. Sen dili ifadelerinde genellikle kızmanın gerekçesi belirtilmez, istenmeyen davranış üzerinde durulmaz, hemen suçlamaya ve yargılamaya geçilir. Ben dili ise karşımızdakinin olumsuz davranışı karşısında bizde oluşan gerçek duyguları onu suçlamadan ve yargılamadan ifade etmektir. Aşağıdaki ifadelerden hangisi sen diline örnektir?

Soru 67. “………….. kaynağını ve hedefini insanların oluşturduğu iletişimdir. İletişim, bilgi/sembol üreterek bunları birbirine aktararak ve yorumlayarak iletişim sürecini gerçekleştirir.” Yukarıda boş bırakılan yere hangi iletişim sınıfı gelmelidir?

Soru 68. Yüz, beden, bedensel temas, mekan kullanımı gibi çeşitli araçlar kullanılarak gerçekleştirilen iletişime ne ad verilir?

Soru 69. Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı iletişim ilkeleri arasında yer almaz?

Soru 70.  Mesajı kaynaktan alıcıya götüren öğe aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 71. Duygu, düşünce ve bilgilerin her türlü yolla başkaları ile paylaşmaya ne denir?

Soru 72. İletişimde kişiler arasındaki fiziksel mesafe çok önemli olup, iletişim üzerinde ciddi etkilere sahiptir. Kişiler arasındaki mesafenin (en yakından en uzağa) doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 73. Mevlana’nın “Gel, gel, ne olursan ol yine gel” sözü aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamaktadır?

Soru 74. İletişim esnasında karşı tarafa gönderilen ses, yazı, söz ya da davranış gibi bilgiye ne ad verilir?

Soru 75. Korunan önemli kişiye (VIP) saldırı anında, saldırının farkına varabilen korumalar diğerlerine bağırarak saldırının nerden geldiğini bildirmelidir. Tehlikenin nereden, hangi yönden geldiğini belirtmek için saat yöntemi kullanılır. VIP’in gidiş yönü daima 12’dir. Bu yöntemde “saldırgan saat 9’da” ve “saldırgan saat 6 yönünde kaçıyor” ifadeleri sırasıyla hangi yönleri ifade eder?

Soru 76. Aşağıdakilerden hangisi iletişim engellerinden değildir?

Soru 77. Aşağıdakilerden hangisi “algılamaseçme-düşünme-yorumlama” süreçlerinde ürettiği anlamlı iletileri simgeler aracılığı ile gönderen kişi ya da kişilerdir?

Soru 78. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal bir grup oluşturur?

Soru 79. Bir toplantı ve gösteri yürüyüşünde kendi fikrine zıt görüşlü toplulukların içerisine karışarak, onları eylem yaptırmaya zorlayan, onları taşkınlığa ve suç işlemeye iten, sonra buna mukabil kendi örgütünün misilleme yapmasını haklı gösterecek uygun bir ortam hazırlayan kişi tipi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 80. Aşağıdakilerden hangisi birincil (Temel) toplumsal bir gruba örnek olabilir?

Soru 81. Toplumsal olaylara müdahalede aşağıdakilerden hangisi genel ilkelerden değildir?

Soru 82. Kalabalık bir topluluğu ortadan ikiye bölmek için aşağıdaki toplu düzenlerden hangisi kullanılır?

Soru 83. Aynı fikir ve düşünceleri paylaşan, aynı amaca yönelik eylem birliği içinde olan, birbirlerini tanıyan, örgütlenmiş insanların meydana getirdiği kümeye ne ad verilir?

Soru 84. Bireyin biyolojik bir varlık olmaktan çıkıp içinde bulunduğu toplumun duygu, düşünce, inanç normları gibi özelliklerini kabul etmesi ve benimsemesi yoluyla sosyal bir varlık haline gelmesine ne denir?

Soru 85. Güvenlik güçlerinin toplumsal olaylarda topluluğun suç içermeyen bazı tavır ve hareketlerini göz ardı etmesi ve mecbur kalmadıkça müdahale etmemesi hangi ilke ile doğrudan ilgilidir?

Soru 86. “……. gösteri ve eylemlerde savunma, eylemcileri püskürtme ve dağıtma amacıyla kullanılan bir silahtır.” Cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Soru 87. Aşağıdakilerden hangisi özel koruma hizmetleri olarak adlandırılan hizmetlerden değildir?

Soru 88. Aşağıdakilerden hangisi korunan kişiye asansörde uygulanacak tedbirlerden biri değildir?

Soru 89. Makam ve koruma aracı gidilecek yere yaklaştıkça güzergah hakkında koruma amirine bilgi veren ekip hangisidir?

Soru 90. Dört kişi ile koruma düzeni için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Soru 91.  Korunacak kişinin konutunda nokta nöbeti ifa edilmesi ve konut yakınında motorlu devriye ile sağlanacak devamlı koruma tedbiri aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 92. Aşağıdakilerden hangisi koruma şekillerinden biri değildir?

Soru 93.  Korunan kişinin bir yerden başka bir yere giderken geçmek zorunda kaldığı alternatifi olmayan, saldırıların gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu saldırı noktasına ne ad verilir?

Soru 94. Aşağıdakilerden hangisi genel kolluk ile özel kolluğun görevlerini yerine getirirken kullanabilecekleri yetkileri bakımından ortak yetki alanına girmez?

Soru 95. Koruma organizasyonunda silah kullanma konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 96. Polis, kendisine veya polis merkezine molotof ve benzeri silahlarla saldıranlara karşı hangi yetkisini kullanır?

Soru 97. Özel güvenlik personeli yetkilerini nerede ve ne zaman kullanır?

Soru 98. Motorize koruma teknikleri düşünüldüğünde bir konvoyda aşağıdaki araçlardan hangisi bulunmaz?

Soru 99. İlçe sınırları içerisinde genel ve özel kolluk kuvvetlerinin mülki amiri kimdir?

User Details

How many eyes does a typical person have (e.g: 4)?