Çok Çıkan Özel Güvenlik Sınav Soruları Çöz

Özel güvenlik sınavlarında son yıllarda en çok çıkan ve 2019 Ögg sınavlarında çıkma olasılığı yüksek sorulardan hazırlanmış 100 soruluk deneme sınavını çözmeye başla kendini test et!

Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi tutanaklarda olmazsa olmazlardandır?

Soru 2. Olaya usulüne göre müdahale etmek, olay yerinde gerekli ilk önlemleri almak, olay yeri ve maddi suç delillerini korumak, kontrol altında tutmak ve daha sonra gelen ekiplere olay yeri hakkında bilgi vermek aşağıdakilerden hangisinin temel görevidir?

Soru 3. Özel Güvenlik Amiri Zeki, tesis koruma ve güvenliği ilgili bilgilendirici bir konuşma yapıyorsa bu konuşmada aşağıdakilerden hangisini bir ölçüt olarak görmemelidir?

Soru 4. İllerde Özel Güvenlik Komisyonu başkanı kimdir?

Soru 5. PVSK’ya göre aşağıdakilerden hangisinde önleme araması yapılamaz?

Soru 6. Cop, kolluk birimleri ve özel güvenlik çalışanları tarafından aşağıda belirtilen hangi amaç için kullanılmaz?

Soru 7. Önemli kişiye yapılan tehdit saat 9 istikametinden geliyorsa, korunan kişiyi hangi istikamete doğru kaçırılması gerekir?

Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi Özel Güvenlik görevlilerinde aranacak şartlardan değildir?

Soru 9. Manevi kültür öğeleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaktadır?

Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi Maslov’un motivasyon kuramındaki ihtiyaçlar arasında yer alır?

Soru 11. Hayat kurtarmak amacıyla hava yolu açıklığı sağlandıktan sonra, solunumu ve/veya kalbi durmuş kişiye yapay solunum ile akciğerlerine oksijen gitmesini, dış kalp masajı ile de kalpten kan pompalanmasını sağlamak üzere yapılan ilaçsız müdahaleye ne denir?

Soru 12. Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerden biri olan sel sırasında yapılmaması gereken bir davranıştır?

Soru 13. Aşağıdakilerden hangisi deprem sırasında yapılacaklardan değildir?

Soru 14. Genel olarak insan için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar meydana getiren normal yaşamı ve insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplulukları etkileyen olaylara ne denir?

Soru 15. Aşağıdakilerden hangisi “kenevir” bitkisinden elde edilir?

Soru 16. Savunucu iletişim aşağıdaki iletişim biçimlerinden hangisinin başlamasına yol açar?

Soru 17. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi “Uyuşturucu Madde” tanımı arasında sayılmaz?

Soru 18. “Bir insanın, kendisini karşısındaki insanın yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlaması” ifadesi aşağıdaki kavramlardan hangisini açıklamaktadır?

Soru 19. Danışma noktasında görevli personelin vatandaşı karşılamasıyla alakalı olması gereken durum aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 20. Aşağıdakilerden hangisi kanamalarda yapılan yanlış bir uygulamadır?

Soru 21. Radyasyondan temel korunma yöntemleri üç ana unsur ile değerlendirilir. Bunlar aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?

Soru 22. Bilinci olmayan kazazedede solunum varsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?

Soru 23. Genel olarak iki öğe arasında birbiriyle ilişkili bir dizi mesaj alışverişine ne ad verilir?

Soru 24. Aşağıdakilerden hangisi genel kolluk ve özel güvenlik arasındaki farklardan birisi değildir?

Soru 25. Özel güvenlik görevlisi Metin, izinli olduğu bir gün üniforması ile özel güvenlik elemanlarının sorunları hususunda tertip edilen bir mitinge katılmıştır. Bu durumun mitingde görevli güvenlik amiri tarafından tespit edilmesi üzerine kendisine uygulanacak olan yaptırım aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?

Soru 26. Özel güvenlik görevlisi İbrahim, görevli bulunduğu banka içerisinde meydana gelen gasp olayı esnasında kendisine silahla ateş eden saldırgana karşı silahını kullanmış ve saldırganın yaralanmasına neden olmuştur. 5188 sayılı Kanunda zor kullanma yetkisi ile ilgili olarak Türk Ceza Kanununun 25’inci maddesine atıfta bulunulmuştur. Türk Ceza Kanununun 25’inci maddesinin konusu aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

Soru 27. Aşağıdakilerden hangisi 5188 sayılı Kanuna göre özel güvenlik görevlilerinin yakalama yetkisi kapsamında yer almaz?

Soru 28. Aşağıdakilerden hangisi adli aramadır?

Soru 29. Korunan tesis veya alanda sebebi bilinmeyen bir patlamaya müdahale ederken önleyici hizmetler kapsamında öncelikle düşünülmesi gereken hangisi olmalıdır?

Soru 30. Kapalı bir mekândaki doğalgaz kaçağında gaz nerede birikir?

Soru 31. Olay yerindeki ilk ekip aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

Soru 32. Zor kullanmanın meşru müdafaa hakkı olarak kabul edilebilmesi için aşağıda numaralandırılmış şartlardan hangisinin/ hangilerinin yerine gelmesi gerekir

I. Haksız bir saldırının olması
II. Saldırının devam ediyor olması veya tekrarının muhakkak olması
III. Başka bir şekilde de bertaraf edilebilir olması
IV. Orantılı karşılık verilmesi

Soru 33. İlkyardımın temel uygulamaları nelerdir?

Soru 34. Hangi yangın türlerinde boğma esaslı söndürme yönteminin kullanılması en uygun olarak tercih edilmelidir?

Soru 35. Aşağıdakilerden hangi bilgilendirme yanlıştır?

Soru 36. Önyargı iletişim sürecini nasıl etkiler?

Soru 37. Olayların içinde ani karar veren, topluluk içinde statü elde etmek için öne çıkarak eylemi başlatan ve devam ettiren kişilere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 38. Bir topluluğa girerek grubu suça teşvik eden onları tahrik eden kimselere ne ad verilir?

Soru 39. Aşağıdakilerden hangisi önemli kişinin makam aracı olarak kullanacağı araçta bulunması gereken özelliktir?

Soru 40. Aşağıdakilerden hangisi koruma görevinin dört aşamasından biri değildir?

Soru 41. Derbi maçında maraton tribünü girişinde polislerin gözetiminde üst araması için görevlendirilen özel güvenlik görevlisi Serhat, bir seyircinin üstünde silah tespit etmiştir. Bu olayla ilgili Serhat’ın yaptığı eylemlerden hangisi yanlıştır?

Soru 42. Şirketlerin özel güvenlik alanında faaliyette bulunması ...................... iznine tâbidir. Yukarıdaki cümlede noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Soru 43. Özel güvenlik görevlisi Onur, aşağıdaki suçüstü hallerinden hangisinde herhangi bir şikâyet olmaksızın yakalama yetkisini kullanabilir?

Soru 44. Özel güvenliğin amacı, kamu güvenliğini .............. mahiyettedir.

Yukarıda boş bırakılan yere gelmesi gereken doğru tanım aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 45. Genellikle önleme amaçlı yapılan kontrol ve aramalarda elde edilen eşyaların daha sonra sahibine iade edilmek üzere belli bir süre ile alınma işlemine .............denir. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Soru 46. Bomba şüphesi taşıyan paket olayında hangisini yapmak yanlıştır?

Soru 47. X-ray cihazının tünel giriş çıkışlarında bulunan plastik perdelerin varlık nedeni aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru açıklanmıştır?

Soru 48. Kaza yapan bir aracın içinden yaralıyı çıkartmak gerektiğinde yapılması gereken ilkyardım uygulaması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 49. Aşağıdaki olayların gerçekleşmesi durumunda işçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı doğmaktadır. Hangi şıktaki sebebin diğerlerinden farklı olduğu söylenebilir?

Soru 50. Özel güvenlik görevlilerinin aşağıda sayılan haklardan hangisi ya da hangileri kısıtlanmıştır?

I-Dernek kurma hakkı

II-Siyasi partilere üye olma hakkı

III-Sendikaya üye olma hakkı

IV-Grev yapma hakkı

V-Seçilme hakkı

Soru 51. Özel güvenlik hizmetleri kapsamında, özel güvenlik birimlerini, özel güvenlik şirketlerini ve özel güvenlik eğitimi veren kurumları denetlemeye kimler yetkilidir?

Soru 52. Özel güvenlik görevlileri Turan ve Cihan bir AVM’ de güvenlik görevlisi olarak çalışmaktadır. Bir gün AVM’nin tuvaletler bölümünde zarf içerisinde bir miktar para bulurlar. En doğru hareket tarzları nedir?

Soru 53. Nokta özel güvenlik görevlilerinin görevlerinin devir ve tesliminde hangi yöntem kullanılmalıdır?

Soru 54. Yangına sebebiyet veren bazı durumlara örnekler aşağıda verilmiştir.

  1. Sabotajlar
  2. Önleyici tedbirlerin alınmaması

III.Kazalar

IV.İhmaller

Buna göre, verilen örneklerden hangileri doğrudur?

Soru 55. Kurum üyelerince paylaşılan, anlamlar, inançlar ve değerler bütününe ne ad verilir?

Soru 56. Grubun herhangi bir kısmında ortaya çıkan değişmelerin grup üyeleri üzerinde ve bu grubun yapısında meydana getirdiği etki ve tepkileri ifade eden terim/kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 57. Cop, kolluk birimleri ve özel güvenlik çalışanları tarafından aşağıda belirtilen hangi amaç için kullanılmaz?

Soru 58. Aşağıdakilerden hangisi kama düzeninin amaçlarından biri değildir?

Soru 59. Tek araçlı koruma ile görevlerini yerine getiren özel güvenlik görevlileri, korunan şahısla birlikte seyir halinde iken bombalı saldırıya uğramışlardır ve makam aracı hareket kabiliyetini yitirmiştir. Bu durumda özel güvenlik görevlilerinin yapacağı en uygun davranış aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 60. Kamu güvenliğinin sağlanması yönünden 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ile vali ve kaymakamlara verilen yetkiler saklıdır. Bu yetkilerin kullanılması durumunda özel güvenlik birimi ve özel güvenlik personeli ..........ve..........emirlerini yerine getirmek zorundadır. Cümledeki boşluklara hangi ikili getirilmelidir?

Soru 61. Özel güvenlik Komisyonu ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Soru 62. Temel yasalar ile ilgili büyükten küçüğe yapılan sıralamalardan hangisi doğrudur?

Soru 63. Ana giriş kontrol noktasında hangi tip personelin görevlendirilmesi gerekli değildir?

Soru 64. “Görgü tanıklarının tanımlamalarına uygun olarak muhtemel kişilerin kimlik tespitlerinde ana ayırt edici özellikleri olan; alın, kaşlar, gözler, burun, ağız, kulaklar, yanaklar, çene, yüz çizgileri, yüz şekli ve bunların birleşimlerinden oluşan resimdir.” Yukarıdaki tanımda anlatılmak istenen nedir?

Soru 65. Tutanağın bölümlerinin doğru olarak sıralanmış hali aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 66. Metal dedektörlerinin ayarlanmasına ne ad verilir?

Soru 67. Aşağıdakilerden hangisi ilkyardımın öncelikli amaçlarından değildir?

Soru 68. İlkyardımın ABC’si şeklinde isimlendirilen işlemlerden C’nin tanımı nedir?

Soru 69. Aşağıdakilerden hangisi İtfaiye teşkillerinden değildir?

Soru 70. Yangın söndürme prensiplerinden biri olan “örtme” prensibinde esas olarak ne amaçlanmaktadır?

Soru 71. Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı iletişim ilkeleri arasında yer almaz?

Soru 72. Yüz, beden, bedensel temas, mekân kullanımı gibi çeşitli araçlar kullanılarak gerçekleştirilen iletişime ne ad verilir?

Soru 73. Bireyin biyolojik bir varlık olmaktan çıkıp içinde bulunduğu toplumun duygu, düşünce, inanç normları gibi özelliklerini kabul etmesi ve benimsemesi yoluyla sosyal bir varlık haline gelmesine de denir?

Soru 74. Aşağıdakilerden hangisi koruma şekillerinden biri değildir?

Soru 75. Özel güvenlik personeli yetkilerini nerede ve ne zaman kullanır?

Soru 76. Metal dedektörlerinin ayarlanmasına ne ad verilir?

Soru 77. Yaralıların aciliyetlerinin değerlendirilerek seçme/ayırma yapılması ve öncelikli kazazedenin belirlenmesi işlemine ne denir?

Soru 78. Genel olarak insan için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar meydana getiren normal yaşamı ve insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplulukları etkileyen olaylara ne denir?

Soru 79. Hangisi özel güvenlik görevlilerinin yetki ve sorumluluğunda değildir?

Soru 80. Geçici ve acil hallerde özel güvenlik izni kim tarafından verilir?

Soru 81. Yanıcı maddenin yapısı itibarı ile yanıcı buhar-gaz meydana gelmediği, yeterli ısı ve oksijenin olmadığı durumlarda oluşan yanma çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 82. Kullanma zorunluluğu ortaya çıkması durumunda, cop vücudun hangi kısmına vurulmalıdır?

Soru 83. “Özel güvenlik görevlisi Oya, karşısındaki kişiye uygulaması gereken güvenlik tedbirlerini anlatırken şahsın onu dinlemediğini ve başka bir şeyle ilgilendiğini görüyor.” Anlatılan olayda iletişimin temel ilkelerinden hangisi yerine getirilmemiştir?

Soru 84. ......... kişinin kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak onun duygu ve düşüncelerini anlaması, bunu da karşısındaki kişiye iletmesidir. Boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir?

Soru 85. Ziyaret yapılacak yerlerde, korunan kişinin güvenliğini tehlikeye düşürme ihtimali olan mevcut ve muhtemel tehlikelerin tespit edilerek, etkisiz hale getirmek veya en aza indirmek amacıyla yapılan çalışmalara ne ad verilir?

Soru 86. Radyasyon kaynakları ile çalışan kişilerin maruz kaldığı radyasyon dozunun belirlenmesinde kullanılan cihaz aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 87. Aşağıdakilerden hangisi itfaiyenin görevleri arasında yer almaz?

Soru 88. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin

temel becerilerindendir?

Soru 89. Aşağıdakilerden hangisi grupların

özelliklerinden biri değildir?

Soru 90. Genel kolluğa yardımcı olarak

görev yapan özel güvenlik

görevlilerinin yetkileri 5188 sayılı

Kanun ile belirlenmiştir. Bu kapsamda

özel güvenlik görevlileri

aşağıdakilerden hangisini yapabilir?

Soru 91. Kamera sistemine ait pan-tilt motor ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Soru 92. Atardamar kanamasında fazla kan kaybının nedeni nedir?

Soru 93. Aşağıdakilerden hangisi sel anında yapılmaması gereken davranışlardan biridir?

Soru 94. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel becerilerinden değildir?

Soru 95. Özel güvenlik görevlileri aşağıdakilerden hangisinde silahlı olarak görev yapabilirler?

Soru 96. 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’a göre görevli olduğu esnada bir özel güvenlik görevlisi hırsızlık yapan bir şüpheliyi yakaladığında aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

Soru 97. Otobüs terminalinde özel güvenlik görevlisi olarak görev yapan Murat, terminalin duyarlı kapısından geçen şahıs üzerinde ruhsatsız silah olduğunu tespit etmiştir. Murat’ın aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?

Soru 98. Belirli güzergâhlara bağlı kalınarak yürütülen devriye yöntemine ne denilir?

Soru 99. Kaza geçirmiş ve araç içinde olan bir yaralıyı eğer bir tehlike söz konusu ise omuriliğine zarar vermeden çıkarmak için kullanılan taşıma tekniği hangisidir?

Soru 100. Çoklu yakın koruma organizasyonlarında görevli sürücüler aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır?

User Details