Özel Güvenlik Deneme-1

ÖGG sınavında en çok çıkan ve çıkma olasılığı yüksek sorulardan hazırlanmış 100 soruluk deneme 1 sınavı ile kendinizi test edin!

Soruları alt kısımdan çözebilirsiniz.

Soru 1. Devriye ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

Soru 2. ÖGG tarafından bir suçlu ile muhatap veya bir suça tanık olunduğunda hareket tarzı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?

Soru 3. Genel kolluk ile özel kolluk arasındaki ilişkide en doğru uygulama hangisi olmalıdır?

Soru 4. Konuşurken dilin sürçmesi, sesin titremesi‟ gibi durumlara iletişimde ne ad verilir?

Soru 5.  Özel güvenlik izni verilen kiĢilerde veya yerlerde istihdam edilen özel güvenlik personelinin listesi Valiliğe kaç gün içinde verilmesi gerekmektedir?

Soru 6. Gaza maruz kalındığı zaman aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru değildir?

Soru 7. Koruma amiri korunan kişinin neresinde bulunmalıdır?

Soru 8. Görev bölgesinde devriye gezerken özel güvenlik görevlisi Selçuk’un; Güvenlik zafiyeti oluşturmamak, rutinleşmeyi önlemek, suç işlemeye niyetli kişilerin takibini zorlaştırmak ve kafalarını karıştırmak düşüncesiyle, kısa bir süre önce kontrol ettiği arka giriş kapısını beklenmedik, belirsiz ve kısa bir sürede tekrar kontrol etmesi aşağıdaki devriye şekillerinden hangisi ile ifade edilir?

Soru 9. Korunan kiĢiye bir saldırı gerçekleĢtiğinde koruma personelinin yapacağı iĢler öncelik sırasına göre nasıl olmalıdır? I- Saldırı etkisiz hale getirilir II- Korunan kiĢiye kalkan olunur III-Korunan kiĢi uzaklaĢtırılır

Soru 10. Aşağıdakilerden hangisi, solunum yolu ile zehirlenmelerde ilkyardım uygulamasıdır?

Soru 11.  Genellikle verilen mesajlardan sonra “anlaĢıldı” Ģeklinde tasdik, zincirleme iletiĢim sürecinde mesaj bozulumunu engellenmek içindir. ĠletiĢim sisteminde bu durum hangi kavram ile anlatılır?

Soru 12. Sel sırasında aşağıdakilerden hangisi yanlış hareket tarzıdır?

Soru 13. Yabancı bir şirketin Türkiye‟de özel güvenlik hizmeti verebilmesi hangi esasa tabidir?

Soru 14. Özel Güvenlik Komisyonunda aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

Soru 15. Polis ile özel güvenlik görevlilerinin silah kullanma yetkisi arasında ne fark vardır?

Soru 16. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylara müdahalede güvenlik görevlilerinin uygulamada göz önünde bulundurması gereken genel ilkelerden değildir?

Soru 17. Görev, yetki ve haklar açısından polis memuru ile özel güvenlik görevlisi arasındaki fark hangi şıkta belirtilmiştir?

Soru 18.  Büyükten küçüğe doğru mevzuat sıralaması nasıl olmalıdır?

Soru 19.  Bir grubun üyesi olan şahıslarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

Soru 20. İnsanların ve hayvanların gözlenebilen veya herhangi bir yolla ölçülebilen hareketlerine ne ad verilir?

Soru 21. Aşağıdakilerden hangisi iletişimi etkileyen faktörlerdendir?

Soru 22. Temel hak ve hürriyetlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 23.  Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 24. Aşağıdaki sistem veya cihazlardan hangisi oluşturulan bir manyetik alan içinde maddeleri algılar?

Soru 25. Giysileri tutuşan bir insana nasıl müdahale edilir?

Soru 26. Yoğun dumanlı bir yangın ortamında tahliye işleminde hangi davranışlar yapılır?

Soru 27. Kişilerarası iletişimde kullanılan unsurlar aşağıdaki seçeneklerden hangisinde önem sırasına göre doğru sıralanmıştır?

Soru 28. Tel örgü veya tesis edilen diğer fiziki engeller aşıldığında veya aşılmaya çalışıldığında, tehdidi algılayarak, kontrol merkezine haber veren sistem aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 29. Aşağıdakilerden hangisi elektronik güvenlik sistemlerinin kullanım amaçlarından biri değildir?

Soru 30.  Şüpheli şahıs kararının verilebilmesi için aşağıdakilerden hangisinin en belirgin olması gerekir?

Soru 31. Bir özel güvenlik görevlisinin buluntu eşyanın sahibi olduğunu iddia eden kişiye aşağıdakilerden hangisini sorması anlamlı değildir?

Soru 32. Özel güvenlik görevlilerinin görev alanı; I. Suçüstü durumlarda işlenmiş bir suçun sanığının takibi II. Dışarıdan yapılan saldırılara tedbir alınması III. Para ve değerli eşya nakli IV. Kişi koruma ve cenaze töreni gibi güzergah ifade eden durumlarda güzergah boyu Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

Soru 33. Önemli kişinin; ikametgâh ve çalışma ofisi ile araçlı veya yaya olarak yapacağı planlı ya da ani gelişen program ve seyahatlerinde güvenliğinin, koruma personeli, teknolojik cihazlar ve fiziki önlemler ile 24 saat esasına göre sağlanması ve kontrol altında bulundurulması amacıyla yapılan faaliyetlere ne ad verilir?

Soru 34. Aşağıdakilerden hangisi toplu hareketlerin teşkilatlanması kapsamında eylem gruplarının özelliklerinden değildir?

Soru 35. Özel Güvenlik Komisyonu nasıl karar alacağı ile ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?

Soru 36. Özel güvenlik görevlisi, kişinin vücudu ve sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla önleme yakalaması yapabilir. Aşağıdakilerden hangisi bu yetkinin kullanılması ile ilgili değildir?

Soru 37. Aşağıdakilerden hangisi devriye yöntemlerinden değildir?

Soru 38. Afyon ve türevi uyuşturucunun etkisi altında bulunan bir kişide aşağıdaki özelliklerden hangisi görülmez?

Soru 39. Aşağıdakilerden hangisi karanlıkta görüntü veren kameralardandır?

Soru 40. Kayalardan veya topraktan oluşmuş kütlelerin eğimin ve çekimin etkisiyle koparak yer değiştirmesine ne denir?

Soru 41. Sel sırasında aşağıdakilerden hangisi doğru hareket tarzıdır?

Soru 42. İş Kanununun 20‘inci maddesine göre, iş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren ne kadar süre içerisinde mahkemeye dava açabilir?

Soru 43. Aşağıdaki tutanaklardan hangisi özel güvenlik personelince düzenlenemez?

Soru 44. Aşağıdakilerden hangisi Kapalı Devre Televizyon Sistemi (CCTV) unsurlarından değildir?

Soru 45. C sınıfı (gaz madde türü) yangınlarını söndürmek için aşağıdakilerden hangisi en etkisiz yangın söndürücü maddedir?

Soru 46. Belirli bir amaç için bir araya gelmeyen ancak gelişen olaylar neticesinde, amaçları ortak hale gelen insanlar kalabalıkları oluştururlar. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kalabalıkların özellikleri arasında yer almaz?

Soru 47. Özel kolluk görevlisinin, sivil kıyafetle görev yapmasına onay verecek makam hangisidir?

Soru 48. Aşağıdakilerden hangisi genel kolluk ile özel kolluğun görevlerini yerine getirirken kullanabilecekleri yetkileri bakımından ortak yetki alanına girmez?

Soru 49. Film dozimetre cihazı hangi cihazla birlikte kullanılır?

Soru 50. Aşağıdakilerden hangisi EDS sistemini tanımlar?

Soru 51. Aşağıdakilerden hangisi B sınıfı yangınlarda söndürücü madde olarak kullanılmaz?

Soru 52. Bir kişinin tanınmasında ve diğer kişilerden ayırt edilmesinde etkin olan özelliklerin bütününe ne ad verilir?

 

 

 

 

 

Soru 53. Bir suçun işlendiğine dair haber alındığında yetkili makamlara bildirmek amacıyla aşağıdaki tutanaklardan hangisi düzenlenir?

 

 

 

 

 

Soru 54. Uyuşturucu maddelere ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 

 

 

 

 

Soru 55. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal delildir?

 

 

 

 

 

Soru 56. Ameliyat teknisyeni Yunus Bey, akşam evine döndüğünde kapı zilini çalmasına rağmen kapının açılmaması üzerine kapıyı açıp içeri girdiğinde yoğun bir gaz kokusuyla karşılaşır. Eşini banyoda baygın ve yatar bir vaziyette bulur. Yunus Bey aşağıdaki fiillerden hangisini yapmamalıdır?

 

 

 

 

 

Soru 57. Aşağıdaki tutanaklardan hangisi özel güvenlik personelince düzenlenemez?

Soru 58. Aşağıdakilerden hangisi “suçüstü” kavramı için söylenemez.

Soru 59. Aşağıdakilerden hangisi yangınlarda söndürücü madde olarak kullanılmaz?

Soru 60. İletişimde “Sen Dili”ni kullanmak neden sakıncalıdır?

Soru 61. Görev bölgesinde devriye gezerken özel güvenlik görevlisi Ramazan’ın; Güvenlik zafiyeti oluşturmamak, rutinleşmeyi önlemek, suç işlemeye niyetli kişilerin takibini zorlaştırmak ve kafalarını karıştırmak düşüncesiyle, kısa bir süre önce kontrol ettiği arka giriş kapısını beklenmedik, belirsiz ve kısa bir sürede tekrar kontrol etmesi aşağıdaki devriye şekillerinden hangisi ile ifade edilir?

Soru 62. Özel güvenlik görevlisinin silah kullanma yetkisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 63. Aşağıdaki sistem veya cihazlardan hangisinin ana kullanım amacı bir yerleşkeye izinsiz giriş-çıkış yapılmasını engellemek veya kontrol etmek için değildir?

Soru 64. Yangın olaylarında itfaiyecilerin çalışmalarını kolaylaştırmak için güvenlik görevlilerinin yapmaması gereken davranış hangisidir?

Soru 65. Aşağıdakilerden hangisi Anayasamızın 34.maddesine göre toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin sınırlandırılması nedenleri arasında yer almaz?

Soru 66. Meskûn mahalde ve yakın koruma görevi yapan görevliler taşıyacağı silah seçiminde ilk hızı ve azami menzili düşük, kullandığı mermi çapı büyük silahlar tercih ederler. Bunun sebebi aşıdakilerden hangisi değildir?

Soru 67. Aşağıdakilerden hangisi seyyar fiziki güvenlik engellerinden değildir?

Soru 68. Özel güvenlik ve genel kolluk birlikte aynı yerde görev yaptıkları esnada aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Soru 69. Genel kolluk ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur?

Soru 70. Aşağıdakilerden hangisi ceza sorumluluğunu ortadan kaldıran sebeplerden değildir?

Soru 71. Ana giriş kontrol noktasında hangi tip personelin görevlendirilmesi gerekli değildir?

Soru 72. Devriye görevlileri en az kaç kişiden oluşur?

Soru 73. Aşağıdakilerden hangisi orman yangını ihbar hattının numarasıdır?

Soru 74. Aşağıdaki dil kalıplarından hangisi problemi çözmeye yöneliktir?

Soru 75. Toplumsal olaylara müdahalede aşağıdakilerden hangisi genel ilkelerden değildir?

Soru 76. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenliK personelinin görevlerinden değildir?

Soru 77. Aşağıdakilerden hangisi organik madde kapsamında değerlendirilir?

Soru 78. 35...........;ısı, ışın, elektrik veya kimyasal maddelere maruz kalma sonucunda deri ve derialtı dokularda meydana gelen bir çeşit yaralanmadır.'' Yukarıdaki tanıma göre noktalı bölüme aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygundur?

Soru 79. 35...........;ısı, ışın, elektrik veya kimyasal maddelere maruz kalma sonucunda deri ve derialtı dokularda meydana gelen bir çeşit yaralanmadır.'' Yukarıdaki tanıma göre noktalı bölüme aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygundur?

Soru 80. Yangın çıkmış çok katlı bir binada yapılması gerekenlerden bazıları aşağıda verilmiştir.

1. Yangın merdiveni vasıtası ile binadan uzaklaşmak.

2. Kapalı alandan açık alana çıkma imkânı yok ise duman girişini engelleyici tedbirler almak.

3. Yangın çıkışlarını takip ederek binayı terk etmek. Buna göre verilenlerden hangileri doğrudur?

Soru 81. Cop, kolluk birimleri ve özel güvenlik çalışanları tarafından aşağıda belirtilen hangi amaç için kullanılmaz?

Soru 82. Aşağıdakilerden hangisi temel koruma prensiplerinden biri değildir?

Soru 83. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun hükümlerine göre, kişilerin silahlı personel tarafından korunması, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması veya güvenlik hizmetlerinin şirketlere gördürülmesi kimin iznine bağlıdır?

Soru 84. İllerde Özel Güvenlik Komisyonu başkanı kimdir?

Soru 85. Aşağıdakilerden hangisi ceza sorumluluğunu ortadan kaldırır?

Soru 86. Hayat kurtarmak amacıyla hava yolu açıklığı sağlandıktan sonra, solunumu ve/veya kalbi durmuş kişiye yapay solunum ile akciğerlerine oksijen gitmesini, dış kalp masajı ile de kalpten kan pompalanmasını sağlamak üzere yapılan ilaçsız müdahaleye ne denir?

Soru 87. Danışma noktasında görevli personelin vatandaşı karşılamasıyla alakalı olması gereken durum aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 88. Yüz, beden, bedensel temas, mekân kullanımı gibi çeşitli araçlar kullanılarak gerçekleştirilen iletişime ne ad verilir?

Soru 89. Aşağıdakilerden hangisi kanamalarda yapılan yanlış bir uygulamadır?

Soru 90. Psikolojik açıdan, “Bir biri ile uyuşmayan iki veya daha fazla güdünün aynı anda bireyi etkilediği duruma” ne denir?

Soru 91. Radyasyondan temel korunma yöntemleri üç ana unsur ile değerlendirilir. Bunlar aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?

Soru 92. Bilinci olmayan kazazedede solunum varsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?

Soru 93. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin öğelerinden biri değildir?

Soru 94. Genel olarak iki öğe arasında birbiriyle ilişkili bir dizi mesaj alışverişine ne ad verilir?

Soru 95. Aşağıdakilerden hangisi kitleyle hareket eden birey özelliklerinden değildir?

Soru 96. Olayların içinde ani karar veren, topluluk içinde statü elde etmek için öne çıkarak eylemi başlatan ve devam ettiren kişilere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 97. Toplumsal olaylara müdahale esnasında cop kullanılması gerekirse vuruş yeri vücudun hangi bölgesi olmalıdır?

Soru 98. Doğalgaz yangınlarında müdahale için en uygun yöntem hangisinde sıralanmıştır?

Soru 99. Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

Soru 100. Aşağıdakilerden hangisi kişi korumada Temel Koruma Prensiplerinden değildir?

User Details