Özel Kolluk Nedir

Özel kolluk; genel kolluk dışında bulunan, belli bazı konularda görevlendirilen, kendilerine özel kanunlarla örgütlenen ve görevleri tanımlanan kolluk türüdür.

Özel kolluk; belli görevleri daha iyi yürütebilmek amacıyla oluşturulan birimlerdir. Genel kolluk görevlileriyle farklı alanlarda beraber çalışabilirler. Özel güvenlik görevlileri özel kolluk statüsünde değildirler, bu kişiler sivil kolluk olarak görev yapmaktadırlar.

Özel kolluk kimlerden oluşur?

Çiftli malları koruma kolluğu, köy korucuları, köy bekçileri, kır bekçileri, orman kolluğu, gümrük ve tekel zabıtaları ve belediye kolluğu gibi kişiler özel kolluk olarak tanımlanmaktadır.

ÇİFTÇİ MALLARI KORUMA KOLLUĞU

ÇİFTÇİ MALLARI KORUMA KOLLUĞU

Çiftçi malları koruma kolluğu; koruma meclisi azaları ve murakabe heyetinden oluşur. 1795 sayılı Çiftçi Malları Koruma Kanunu’na göre murakabe heyetinin belde sakini olma zorunluluğu yoktur.

Çiftçi malları koruma kolluğunun görevleri şunlardır;

 • Ekilmiş, dikilmiş ya da kendiliğinden yetişmiş tüm ürünlerin yanı sıra Orman Kanunu’nda belirtilen maddeler dışında kalan ağaçları ve ağaçlıkları korumak,
 • Tarımda kullanılan ya da tarımla ilgili tüm menkul ve gayrimenkul malları korumak,
 • Su arkları, setler ve bentlerle birlikte hendekler, çitler, duvarlar, tarlalar ve bahçe yollarını korumak, tamirlerini yapmak, arızaları gidermek,
 • Köy sınırları içinde kalan; şehir ve kasaba dışında kalan tüm zirai ürünleri korumak,
 • Korunacak alanlar için senelik ücretleri ve bütçeyi belirlemek,
 • Korucu olarak görev yapacak kişileri seçmek, bu kişilere verilecek aylık ve yıllık ücretleri tespit etmek ve görevlerini belirlemek,
 • Hayvanlar için çoban ayarlamak,
 • Sivrisinek istilaları için kurutulmuş toprakları koruma altına almaktır.

KÖY KORUCULARI VE KÖY BEKÇİLERİ

Köy korucuları ve bekçileri görev yaptıkları köyün sınırları içinde kalırlar. Özel durumlarda mülki amirlerinin izin vermesi halinde köy sınırları dışına çıkabilir ve görev alanlarını genişletebilirler.

Köy korucularının ve bekçilerinin görevleri şu şekildedir;

 • Köy halkının canını, ırzını ve malını korumak,
 • Köylünün canına, ırzına ve malına zarar verenleri takip ve tespit ederek kendilerine en yakın jandarmaya bildirmek; kaçmalarına ve saklanmalarına engel olmak; yakalanmalarına yardımcı olmak,
 • Delillerin korunması için gerekli tedbirleri almak,
 • Yangın, deprem, heyelan, sel ve çığ gibi doğal afetlerle ilgili bilgi aldıklarında bunu jandarmaya bildirmek,
 • Köyde yaşayan eski suçluları ve şüpheli kişileri takip etmek, asker ve yoklama kaçaklarını tespit etmek, bu kişiler hakkındaki bilgileri jandarmaya vermek,
 • Bağlara, bahçelere ve yollara, içme suyu tesislerine, su kuyularına ve su kanallarına zarar verilmesini önleyecek tedbirler almak.

KIR BEKÇİLERİ

Çiftçilere ait ekili ve dikili bağ ve bahçeleri zararlı hayvanlara ya da hırsızlara karşı korumak ve gerekli önlemleri almakla sorumlu kişilerdir.

Kır bekçilerinin görevleri şunlardır;

 • Çiftçi malları koruma kanununa ve çiftçilerin isteklerine göre arazilerde görev yapmak,
 • Çiftçilerin arazilerini motorlu olarak ya da yaya olarak dolaşmak ve kontrol etmek,
 • Yabani hayvanlara karşı tarlaların ve ekili alanların güvenliğini sağlamak,
 • Yabani hayvanlarla karşılaşıldığında rapor tutarak arazi sahibini bu konuda bilgilendirmek,
 • Ekili ve dikili alanları hırsızlara karşı koruma altına almak,
 • Herhangi bir hırsızlık olayında rapor tutarak olayı ilgili kişilere bildirmek.

ORMAN KOLLUĞU

Orman genel müdürlüklerinde, ağaçlandırma ve erozyon kontrolünde, milli parklar ve av – yaban hayatı müdürlüklerinde görev yaparlar.

Orman kolluklarının görevleri şunlardır;

 • Ormanların ve ormandaki ürünlerin güvenliğini sağlamak ve bakımlarını yapmak,
 • Görev alanları içinde kalan ağaçlandırma sahalarının, fidanlıkların, tohum bahçelerinin, enerji ormanlarının, milli parkların, tabiat parklarının, tabiat anıtlarının, yaban hayatı koruma sahalarının, yaban hayvanı yetiştirme alanlarının ve mesire yerlerinin korunmasını sağlamak,
 • Görev alanları içinde kalan av hayvanlarının yanı sıra akarsu ve göllerdeki balık popülasyonu korumak, avcılık ve balıkçılık ile ilgili işlerin yürütülmesini sağlamak,
 • Ormanlardaki anormal ağaçları tespit etmek, kesilmesi, tomruklanması, ölçülmesi, imalatı, nakliyatı, depolaması, bakım ve gençleştirilmesi, tohum temini ve toprak korunması gibi işleri yürütmek,
 • Orman yangınlarına müdahale çalışmalarına katılmak,
 • Orman zararlılarına karşı verilen mücadele çalışmalara katılmak,
 • Kendilerine tahsis edilen ekipmanları muhafaza etmek.

GÜMRÜK VE TEKEL ZABITASI

Gümrük ve tekel zabıtasının görev ve yetkileri şunlardır;

 • Kara sınırı ile deniz ve hava limanlarında bulunan gümrük kapılarında görev yapmak, giriş ve çıkışları kontrol etmek, her türlü eşya ve taşıtların korunmasını sağlamak, gümrüğe güvenli bir şekilde ulaştırmak ve gümrükteki işlemleri yapmak,
 • Kişi, eşya ve araçların gümrükteki işleri tamamlanmadan gümrük bölgesinden çıkmalarına engel olmak, gümrüklü sahayı sürekli takip etmek,
 • Bakanlığın sorumluluğunda yer alan sahalarda ve alanlarda diğer kuruluşlarla birlikte çalışacak şekilde kaçakçılığı takip etmek ve engellemek.

BELEDİYE KOLLUĞU (Zabıta)

BELEDİYE KOLLUĞU (Zabıta)

Belediye zabıtası olarak da bilinen belediye kolluğu, beldenin düzenini korumak, beldede yaşayan kişilerin sağlık ve huzur içinde bulunmasını sağlamak amacıyla çalışan kişilerdir.

Belediye kolluğunun görevleri şunlardır;

 • Belediye sınırları içinde yaşayan kişilerin huzurunu ve sağlığını korumak,
 • Belediyenin aldığı kararları, emir ve yasakları uygulamak,
 • Resmi bayramlarda ve genel tatillerde yapılan törenlerde gereken hizmetleri yapmak,
 • Cumhuriyet Bayramı’nda işyerlerinin kapalı kalması için gereken uyarıları yapmak, tedbir almak ve bayrak asılması için çalışmak,
 • Belediyeden izin almadan açılan işyerlerini tespit etmek ve çalışmalarını engellemek,
 • Bulunan eşyaları korumak, sahibi ortaya çıktığında ona teslim etmek, sahibi çıkmayan eşyaların bakım ve gözetim masrafını çıkardıktan sonra bulan kişiye teslim etmek,
 • Umumi çeşmelerin bakımlarını sağlamak için çalışmak, içme suyuna yabancı maddelerin karışmasını önlemek, suyu kirletenlerle ilgili gereken işlemleri yapmak,
 • Bina ve sokak isimlerine zarar verilmesini önlemek,
 • Belediyeye harç ya da vergi yatırılmadan açılan işyerlerini tespit etmek ve gereken yasal işlemleri yapmak,
 • Doğal afetlerde görevli birimler olay yerine gelene kadar gereken önlemleri almak,
 • Ölçü ve tartı aletlerinin damgalarını denetlemek, damgasız ölçü aletleri ile satış yapılmasını engellemek, tamircilerin yetki belgelerini denetlemek, hileli ya da bozuk tartıların, basküllerin ve kantarların kullanılmasını engellemek ve bu konularda gereken yasal işlemleri yapmak,
 • Yol kenarlarında, pazarlarda, kaldırımlarda, köprülerde, iskelede ve benzeri yerlerde kaçak CD, VCD ve DVD satışına engel olmak, bu işi yapan satıcılar tespit edildiğinde materyalleri toplamak ve yetkili kişilere vermek.

Sonuç olarak özel kolluk olarak görev yapan kişiler genel kolluk birimleriyle iletişimde olacak şekilde ve birlikte hareket ederler. Her bir kolluk biriminin görev ve yetki alanı ilgili kanunlarla belirlenmiştir.

Yorum ekle